ຂະແຫນງ ຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ພິມ
ຂຽນໂດຍ Mrs bounthanong INTAVANH   
ມື້ເສົາທີ່ 14 ກໍລິກົດ 2012 ເວລາ 10: 00

 

ຫົວໜ້າ ຂະແໜງ

ທ່ານ ສົມພອນ ໄຊຍະເກດ

ຮອງ ຫົວໜ້າຂະແໜງ

ທ່ານ ແສງວົງ ຍອຍສາຍຄຳ

ຮອງ ຫົວຂະແໜງ

ທ່ານ ສິງ ສຸປັນຍາ

ໜ/ງ ຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ໜ/ງ ຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ

ໜ/ງ ສຳຫຼວດ-ກວດກາ

ປ່າສະຫງວນ, ປ້ອງກັນ

ຫົວໜ້າ ໜ່ວຍງານ

ທ່ານວິລະກອນ ແພງດວງ

ຫົວໜ້າ ໜ່ວຍງານ

ທ່ານ  ຄຳພັນ

ຫົວໜ້າ ໜ່ວຍງານ

ທ່ານ ສີທັດ ພີມມະສານ

ຮອງຫົວໜ້າ ໜ່ວຍງານ

( ວ່າງ )

ຮອງຫົວໜ້າ ໜ່ວຍງານ

ທ່ານ ເຂິງແມວ

ຮອງຫົວໜ້າ ໜ່ວຍງານ

ທ່ານ ແສງພອນ

 

 

 

 

 

 

 

ວິຊາການ

ທ່ານ ສິນທະນູ ດາຊາວພວນ

ວິຊາການ

ທ່ານ ນາງ ຄຳຫຼ້າ ວິລະວົງ

ວິຊາການ

ທ່ານ ສິງທອງ ໄຊຊະນະ

 

 

 

 

 

 

 

ທ່ານ ຊາຍພອນ ມາລາເພັດ

ວິຊາການ

ວິຊາການ

ທ່ານ ນາງ ຄຳມະນີ ສີບົວແພງ

LAST_UPDATED2