ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 29 ມັງກອນ ປີ 2020 ຂະແໜງຕິດຕາມກວດກາສີ່ງແວດລ້ອມຮ່ວມກັບຂະແໜງອ້ອມຂ້າງຂອງພະແນກຊັບແລະຫ້ອງການຊັບເມືອງທີ່ກ້ຽວຂ້ອງໄດ້ຕິດຕາມໂຮງງານຊີແພັກລາວຈຳກັດ.ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ບໍລິສັດດຳເນີນທຸລະກິດເພື່ອເປັນມິດກັບສີ່ງແວດລ້ອມ.

 

                                                                 ພາບປະກອບ