ໃນຕອນເຊົ້າວັນ ອັງຄານ ວັນທີ 21 ມັງກອນ ປີ 2020 ຂະແໜງ ຕິດຕາມກວດກາ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ພສຊ ນວ ແລະ ຂະແໜງ ທີ່ກ້ຽວໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ ບໍລິສັດ ມິດຕະພາບ ກະສິກຳ ຈຳກັດ ໄດ້ຜະລິດທຸລະກີດໝາກຕາວປີດ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມເພື່ອສຸຂະພາບໄດ້ດຳເນີນການຜະລິດທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ.