ຄະນະນຳ ພຊສ ແຂວງສາລະວັນ ຊຸກຍູ້ວຽກງານຢູ່ເມືອງຕຸ້ມລານ ພິມ
ຂຽນໂດຍ ອຸດົມໄຊ ດວງຍະເດດ   
ມື້ພະຫັດທີ່ 16 ມີນາ 2017 ເວລາ 11: 32

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 14 ມີນາ 2017 ນີ້ ທ່ານ ສັກດາ ແກ້ວດວງສີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຊັບພະຍາກອນ

ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ສາລະວັນ ຮ່ວມກັບອ້າຍນ້ອງວິຊາການຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລົງ

ຊຸກຍູ້ວຽກງານຢູ່ ເມືອງຕຸ້ມລານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂົງເຂດວຽກງານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລັງໃສ່ໂຄງການອອກໃບຕາດິນໃຫ້ບັນລຸແຜນການໃນ 500 ຕອນ ເຊີ່ງມາຮອດປະຈຸບັນປະ

ຕິບັດໃດ້ແລ້ວເກືອບ 100 ຕອນ, ວຽກສິ່ງແວດລ້ອມ ສືບຕໍ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ການຄ້າ, ການບໍ

ລິການ, ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳຕ່າງໆ, ເຄື່ອນໃຫວຕິດຕາມປະເມີນຜົນກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງຊຸມຊົນທີ່ອາດຈະກໍ່ໃຫ້

ເກີດມົນລະພິດທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ ແລະ ບັນຫາສິ່ງເສດເຫຼືອ, ຂີ້ເຫື້ຍອອື່ນໆ ຢູ່ໃນເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້

ຫຼຸດນ້ອຍລົງ ແລະ ເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນລະບຽບຈົບງາມ.

LAST_UPDATED2