ທ່ານ ນ. ດາວັນ ຄຳນວນວິຈິດ

ຫົວໜ້າຂະແໜງ
 
   
 

ທ່ານ ອຸດົມໄຊ ດວງຍະເດດ

ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ
 

ນ. ລັດຕະນາ ຫອມສົມບັດ

ວິຊາການ

ນ. ແພງພັນ ລາດທິກຸນ

ວິຊາການ

ນ. ລັດສະໝີ ໄຊຍະວົງ

ວິຊາການ