ທ່ານ ນ. ກັນລະຍາ ສິນລິດສະໝີ
ຮັກສາການ ຫົວໜ້າຂະແໜງ

 
     

 

ທ່ານ ສັງວຽນ ທິດາລັກ
ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ 

 

ທ່ານ ສຸບິນ ຍຸດທະກິດ
ວິຊາການ

ທ່ານ ໂອໄດ ແກ້ວມະນີ
ວິຊາການ

ທ່ານ ບຸນຈັນ ຈັນທະຈັກ
ວິຊາການ