Blue Flower

 ໜ້າທີ່ ຂອງ ພະແນກ ຂໍ້ມູ-ຂ່າວສານ

 1. ປະຕິບັດນະ​ໂຍບາຍ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ກອງວາງອອກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
 2. ຫັນເອົາແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກອງ ມາເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
 3. ປະສານງານ​ກັບບັນດາ​ປະ​ເທດ​ສະມາຊິກອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສຶກສາວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຕາມລຳແມ່ນໍ້າຂອງ;
 4. ປະ​ສານ​ງານ​ກັບ ກອງ​ເລຂາຄະນະ​ກຳມາ​ທິການ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ສາກົນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ​ ໃນການ ​ຕິດ​ຕາມ​, ພະຍາກອນ​, ແຈ້ງ​ເຕືອນ ແລະ ສັງລວມບົດລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບນໍ້າ​ຖ້ວມ ແລະ ໄພ​ແຫ້ງແລ້ງ​ໃນ​ອ່າງ​ແມ່​ນໍ້າ​ຂອງ ລວມທັງສະ​ພາບການ​ປ່ຽນ​​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ຢູ່​ໃນ​ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ເພື່ອໃຫ້ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ພະຍາກອນ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນ;
 5. ປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການເກັບກໍາ, ຮັກສາ, ສ້າງ​ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລະ ບົບຖານຂໍ້ມູນ, ຕົວແບບຈຳລອງ, ເຄື່ອງມືປະເມີນຜົນກະທົບການ​ປ່ຽນ​​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ, ການວັດແທກປະ ລິມານການ​ໄຫຼ​ຂອງ​ນ້ຳ, ​ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍຂອງ​​ຕະກອນ, ການບໍາລຸງຮັກສາສະຖານນີວັດແທກນໍ້າ ໃນອ່າງແມ່ ນໍ້າຂອງ, ການຄຸ້ມຄອງບັນ​ດາຊອຟແວ ແລະ ບັນດາເຄື່ອງມືຕ່າງໆຂອງຄະນະ​ກຳມາ​ທິການ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ສາກົນ;
 6. ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບັນດາເຄື່ອງມືການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ, ຕົວແບບຈໍາລອງອຸທົກກະສາດ, ບັນ ດາ​ຂໍ້​ມູນກ່ຽວກັບແຜນການພັດທະນາຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ ພາຍໃຕ້ສັນຍາແມ່ນ້ຳຂອງ ປີ 1995 ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຂັ້ນເທິງຮັບຊາບ ຢ່າງເປັນປະຈຳ;
 7. ປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາການ ພາຍໃຕ້ກອບສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995;
 8. ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່​ເອກະສານຕ່າງໆ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ 5 ປີ ຂອງການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ດ້ານຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ການຮ່ວມມືຂອງຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ, ລວມທັງເອກະ ສານຂອງບັນດາກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນ ພາຍໃນ ກຊສ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມທັງສະຫຼຸບລາຍ ງານເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນວຽກປະຈໍາປີ ຂອງກອງ ແລະ ກຊສ;
 9. ປະສານງານ ​ແລະ ຊຸກຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມຂະ​ແໜງ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບລາຍງານ ໃຫ້ຄະນະກອງ ແລະ ຄະນະນຳກະ ຊວງ ໄດ້ຮັບຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 10. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກຕົນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນປະກົດການລະເມີດມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງລັດ;
 11. ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍ ງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກຕົນ ຕໍ່ຫົວໜ້າກອງ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 12. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກອງ.

ໜ້າທີ່ ຂອງ ພະແນກຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຮ່ວມມື      

 1. ປະຕິບັດນະ​ໂຍບາຍ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ ແລະ ກອງວາງອອກ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ;
 2. ຫັນເອົາແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກອງ ມາເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
 3. ປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ​ຂະແໜງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ເພື່ອອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກໃນການກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ແລະ ວິສາມັນ ຂອງຄະນະ​ກຳມະການແມ່​ນ້ຳຂອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​, ຄະນະ​ກຳມາ​ທິການ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ສາກົນ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ ນໍ້າຂອງ ເປັນຕົ້ນ: ການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ດ້ານຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ.ອາເມລິກາ, ການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ.ເກົາຫຼີ;
 4. ເປັນໃຈກາງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະເນື້ອ​ໃນເອກະສານ ​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມສຸດຍອດແມ່ນໍ້າຂອງ, ກອງປະຊຸມສະພາມົນຕີ, ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຮ່ວມ, ກອງປະຊຸມຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ ແລະ ບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ລວມທັງກອງ​ປະຊຸມຄະນະສະເພາະກິດ, ​ກອງ​ປະຊຸມຄະນະ​ກຳມະການ​ງົບປະມານ, ກອງປະຊຸມວິຊາ​ການຕ່າງໆ ແລະ ການສຶກສາຮ່ວມດ້ານຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ຂອງຄະນະ​ກຳມາ​ທິການ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ສາ ກົນ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ເປັນຕົ້ນ: ການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ດ້ານຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ.ອາເມລິກາ, ການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ສ.ເກົາ ຫຼີ;
 5. ປະສານງານກັບສູນຮ່ວມມືດ້ານຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປ. ຈີນ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຖະແຫຼງການ, ແຜນດຳເນີນງານ ແລະ ໂຄງການໃນກອບການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ;
 6. ປະສານງານ ​ແລະ ຊຸກຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມຂະ​ແໜງ​ການພາຍໃນ ເພື່ອກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ, ຕິດຕາມ-ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດຳເນີນງານ, ບັນ ດາໂຄງການພາຍໃຕ້ໜ່ວຍງານການຮ່ວມມືດ້ານຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ດ້ານຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບລາຍງານໃຫ້ຄະນະ ກອງ ແລະ ຄະນະນຳກະຊວງ ໄດ້ຮັບຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 7. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະສານງານກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການສ້າງ, ປັບປຸງ, ການພັດທະນາຄູ່ມື, ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືວິຊາການ ແລະ ດຳເນີນການຝຶກອົບຮົມ ກໍ່ຄືການສ້າງຈິດສຳນຶກກ່ຽວ ກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການສຶກສາຮ່ວມກ່ຽວກັບກັບຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ ຂອງກອບການຮ່ວມມືແມ່ນ້ຳຂອງ-ແມ່ນ້ຳລ້ານຊ້າງ ລະຫວ່າງ ສູນຮ່ວມມືດ້ານຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ກອງ ເລຂາຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ, ລວມທັງການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານອຸທົກກະສາດ ລະ ຫວ່າງ ຕອນເທິງ ແລະ ຕອນລຸ່ມອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ;
 8. ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່​ເອກະສານຕ່າງໆ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ 5 ປີ ຂອງການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ດ້ານຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ການຮ່ວມມືຂອງຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ, ລວມທັງເອກະ ສານຂອງບັນດາກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນ ພາຍໃນ ກຊສ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມທັງສະຫຼຸບລາຍ ງານເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນວຽກປະຈໍາປີ ຂອງກອງ ແລະ ກຊສ;
 9. ປະສານງານກັບ ກອງເລຂາຄະນະ​ກຳມາ​ທິການ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ສາກົນ ແລະ ກອງເລຂາຄະນະ​ກຳມະການແມ່​ນ້ຳ ຂອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ, ຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ, ບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995;
 10. ປະສານງານ ​ແລະ ຊຸກຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມຂະ​ແໜງ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການກະກຽມການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດວຽກງານກະຈາຍໜ້າວຽກຫຼັກ ຂອງຄະນະ​ກຳມາ​ທິການ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ສາກົນ ໃຫ້ແກ່ປະເທດສະມາຊິກອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ຕອນລຸ່ມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 11. ປະສານງານ ​ແລະ ຊຸກຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມຂະ​ແໜງ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດບັນດາລະບຽບການ ຂອງຄະນະ​ກຳມາ​ທິການ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ສາກົນ ລວມທັງຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ປະກອບຄຳ​ເຫັນ​ໃສ່ບັນດານິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບການ ພ້ອມທັງເປັນເຈົ້າການສັງລວມ;
 12. ປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ​ງານການສ້າງຈິດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງແບບເຊື່ອມສານ;
 13. ຄົ້ນຄວ້າ, ຕິດຕາມ, ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ກັບວຽກງານກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກອງ​ເລຂາຄະນະ​ກຳມາ​ທິການ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ສາກົນ;
 14. ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່​ແຜນຈັດສັນ​ງົບປະມານ ຂອງກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນວຽກປະຈໍາປີ;
 15. ປະສານ​ງານ ແລະ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ​ຂະແໜງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງສະພາ​ມົນຕີ, ຄະນະ​ກຳມະການ​ຮ່ວມ ແລະ ກອງເລຂາຄະນະ​ກຳມາ​ທິການ​ແມ່​ນໍ້າຂອງ​ສາກົນ ພ້ອມ​ທັງລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 16. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂອງພະແນກຕົນ ເພື່ອສະກັດກັ້ນປະກົດການລະເມີດມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງລັດ;
 17. ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຂອງພະແນກຕົນ ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍ ງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງພະແນກຕົນ ຕໍ່ຫົວໜ້າກອງ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 18. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກອງ.

 1. ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິຕົກລົງ, ດຳລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ທີ່ຂັ້ນເທິງ ວາງອອກ;
 2. ຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ມະຕິຕົກລົງຂອງລັດຖະ ບານ, ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ ໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ກໍ່ຄື ຂອບການຮ່ວມ ມືແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ ແລະ ຂອບການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ-ສ.ອາເມລິກາ ມາເປັນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ປາກົດຜົນ ເປັນຈິງ;