ກົມທີ່ດິນ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ "ກທດ" ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜື່ງທີ່ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົນຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ມີພາລະບັດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ຄະນະກະຊວງ

ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານທີ່ດິນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.