ກອງປະຊຸມຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມກອງທຶນ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າ ຮ່ວມ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ ໄດ້ມີຄຳເຫັນບາງຕອນ ວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ການ ຄຸ້ມ ຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ປະ ເທດພວກເຮົາ ກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງດີ ຂຶ້ນມາເປັນກ້າວໆ. ແຕ່ຢ່າງໃດ ກໍດີ ຫຼາຍບັນຫາກໍຍັງເກີດຢູ່ ໂດຍສະເພາະມັນຕິດພັນກັບ ໂຄງການພັດທະນາ ຊຶ່ງຄວນ ໄດ້ມີການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ຄຽງຄູ່ ກັນນີ້ ຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດໂດຍລວມ ຍັງສືບຕໍ່ຫຼຸຸດ ລົງ ແລະ ຄວນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ປົກປັກຮັກສາຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍສະເພາະປ່າໄມ້, ຊີວະ ນາໆພັນ, ແຫຼ່ງນ້ຳ ເພື່ອຫັນ ປ່ຽນສະພາບດັ່ງກ່າວໃຫ້ດີຂຶ້ນ.ສຳລັບກອງທຶນສິ່ງປົກປັກ ຮັກສາສິ່ງ ແວດລ້ອມຂອງພວກ ເຮົາ ກໍເປັນອີກໜຶ່ງໜ່ວຍງານ ທີ່ຈະປະກອບສ່ວນໃນວຽກດັ່ງ ກ່າວ ໂດຍສະເພາະລະດົມທຶນ ແລະ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ຂະ ແໜງການຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ສະຫຼຸຸບ ຜົນງານການ ເຄື່ອນໄຫວຂອງ (ກປສ) ໃນໄລຍະ 01 ປີຜ່ານ ມາ ແລະ ໃຫ້ທິດທາງການເຄື່ອນ ໄຫວຂອງ (ກປສ) ໃນ 5 ປີຕໍ່ ໜ້າ ໂດຍສະ ເພາະການລົງທຶນໃນ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງວິ ໄສທັດຮອດປີ 2030. ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະມີບົດສະ ເໜີກ່ຽວກັບບົດ ຮຽນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, ໂຄງການຄຸ້ມຄອງຢາຂ້າຫຍ້າ ໂດຍມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫ່ງ ຊາດ, ບົດຮຽນໂຄງການເງິນກູ້ ເພື່ອກຳຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອ, ບົດສະເໜີຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງໂຄງການ ທະນາຄານໂລກ ແລະ ກ່ຽວ ກັບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງ ໂຄງການນ້ຳງຽບ 1. ກອງປະຊຸມຍັງຈະໄດ້ປຶກ ສາຫາລື ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສະ ໜອງທຶນໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍສະ ເພາະຂອງ (ກປສ) ສຸມໃສ່ ການແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດ ລ້ອມໃນທ້ອງຖິ່ນ.