ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂຽນ​ເປັນ​ຕົວ​ອັກສອນ​ຫຍໍ້​ວ່າ ”ກຈພ” ແມ່ນ​ກົງຈັກໜຶ່ງຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາ​ກະຊວງ ກ່ຽວກັບ​​ວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະ ນັກງານ, ຊຶ່ງປະກອບມີ ວຽກງານພັກ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ການຄຸ້ມຄອງ-ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ, ວຽກງານສຶກສາອົບຮົມການ ເມືອງ-ແນວຄິດ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານ- ລັດຖະກອນ ທີ່ ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງໃນ ຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.