ການເຄື່ອນໄຫ່ວວຽກງານກິດຈະກຳການວາງແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ການກຳນົດເຂດຟື້ນຟູປ່າແບບມີສ່ວນຮ່ວມເຂດປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳມ່ວນ -ນ້ຳຍ້ວງ ບ້ານ ຫາງນາ ເມືອງຄຳເກິດ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ພິມ
ຂຽນໂດຍ Mr bounlome Jhounlamountee   
ມື້ຈັນທີ່ 17 ກຸມພາ 2014 ເວລາ 09: 50

 

ວັນທີ່  27 ເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2014  ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽງານປ່າປ້ອງກັນແຫງຊາດ  ນ້ຳມ່ວນ-ນ້ຳຍ້ວງ  ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ບ້ານ ຫາງນາ ເມືອງ ຄຳເກີດ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ  ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ທ່ານ  ເຄດ  ເກິ່ງທະບູນ ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ  ທ່ານ  ປາງຄຳ  ວິໄລພັນ ຮອງຫົວໜ້າ ໂຄງການວຽກງານຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນ ນ້ຳມ່ວນ - ນ້ຳຍ້ວງ ຄະນະພັກຮາກຖານບ້ານ ພ້ອມທັ້ງອົງການຈັດຕັ້ງ  ແລະ  ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ

 

 

 

ຈຸດປະສົງ

ແມ່ນເພື່ອແນ່ໃຊ້ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ ນ້ຳມ່ວມ - ນ້ຳຍ້ວງ ຮອງຫົວໜ້າໂຄງການໄດ້ເຜິຍແຜ່ເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ປະເທດເຮົາເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະກໍ່ຕໍ່ການດຳລົງຊິວິດຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສັດສາວາສິ່ງທີ່ອາໃສ່ປ່າ ນອກນັ້ນປ່າຍັງເປັນກຳແພງອັນໃຫຍ່ທີ່ຕ້ານທານຕໍ່ພະຍຸທີ່ເກິດຈາກທຳມະຊາດ, ປ່າຍັງເປັນບອ່ນເກັບຮັກສາພະລັງງານອັນສຳຄັນຂອງຊາດ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເປັນຕົ້ນແມ່ນເກັບກັງນ້ຳ ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ ,​ຖ້າປ່າໄມ້ຫາກຖືກທຳລາຍກໍ່ຈະເຫສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕາມມາຢ່າງໃຫ່ຍຫຼວງ, ເຮັດໃຫ້ນຳຕາມສາຍຫ້ວຍເຫຼືອດແຫ້ງ ສັດສາວາສິ່ງ ແລະ ພືດພັນທີ່ເປັນຢາກໍ່ດັບສູນ, ສະນັ້ນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງປ່າປ້ອງກັນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊິວິດ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົາເພື່ອໃຫ້ຢັ້ງຢືນຕະຫຼອດໄປ

LAST_UPDATED2