ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 03 ມັງກອນ  2020 ທີ່ຜ່ານມາ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ໄດ້ປິດພີທີບັ້ນດຳເນີນຊິວິດການເມືອງ ກວດກາໜ່ວຍພັກ  ປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ,  ໜັກແໜ້ນ ປີ 2019 ຂອງຮາກ ຖານພັກ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍຂອງພະແນກ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ທ່ານ  ບຸນຄໍ້າ ໄຊເຢຍລໍ່ວື   ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ທັງເປັນ ຫົວໜ້າ ອົງການກວດກາລັດ,ພ້ອມທັງ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ  ຄະນະພັກຮາກຖານ ,  ແຂກ ແລະ ສະຫາຍ ສະມາຊິກພັກ ສົມບູນ ແລະ ສໍາຮອງ ເຂົ້າຮ່ວມ  76 ສະຫາຍ ຍິງ 23 ສະຫາຍ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ກ່ຽດຂື້ນພ່ານບົດສະຫຼູບ ກວດກາໜ່ວຍພັກ  ປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ,  ໜັກແໜ້ນ ປີ 2019 ຂອງຮາກ ຖານພັກ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ  ສະຫາຍ  ອຸທອນ ສິ່ງຫາດວງບັນຢາ  ຄະນະພັກຮາກຖານ  ພຊສ  ຂື້ນຜ່ານ ສາມາດສະຫຼູບໄດ້ດັ່ງນີ້: ຮາກຖານພັກພະແນກ ຊສ ແຂວງ ເປັນຮາກຖານໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາໂດຍກົງຈາກ ອົງຄະນະພັກແຂວງ ປະກອບມີ 4 ໜ່ວຍພັກ ທີ່ຂື້ນກັບເຊັ່ນ:

 • ໜ່ວຍພັກ ບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ
 • ໜ່ວຍພັກ ສິ່ງແວດລ້ອມ - ແຜນການ ແລະ ຂໍ້ມຸນຂ່າວສານ
 • ໜ່ວຍພັກ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ
 • ໜ່ວຍພັກ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ຊສ

     ມີສະມາຊິກພັກທັງໝົດ 67 ສະຫາຍ, ຍິງ 18 ສະຫາຍ, ສົມບູນ 65 ສະຫາຍ, ຍິງ 17 ສະຫາຍ, ສໍາຮອງ 2 ສະຫາຍ, ຍິງ 1 ສະຫາຍ, ກໍາລັງຮຽນສະໜັບສະໜູນເປີດກ້ວາງ 2 ສະຫາຍ, ຍິງ 1 ສະຫາຍ, ຮຽນກົດລະບຽບພັກ 1 ສະຫາຍ, ຍິງ  0 ສະຫາຍ;

ຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາເຊື່ອມຊືມບັນດາເອກະສານສະມາດຕີລາຄ່າຈັດປະເພດຂອງແຕ່ລະໜ່ວຍພັກດັ່ງນີ້:

 • ໜ່ວຍພັກບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ ຜ່ານການປະເມີນຕາມ 5 ເນື້ອໃນ ຜົນອອກມາໄດ້ດັ່ງນີ້:  ປີ2019                                                              
 • ດ້ານການເມືອງ: 1,9 ຄະແນນ                                     
 • ດ້ານແນວຄິດ: 1,4 ຄະແນນ      
 • ດ້ານການຈັດຕັ້ງ: 1,5 ຄະແນນ  
 • ດ້ານແບບແຜນນໍາພາ: 1,8 ຄະແນນ  
 • ດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ການເມືອງ: 2,7 ຄະແນນ

ລວມທັງ 5 ດ້ານປີ2018ໄດ້: 9,3   ຄະແນນ              

(ສະຫຼຸບແລ້ວ ຈັດປະເພດ ແຂງ

 • ແຜນສູ້ຊົນ ປະຕິບັດ 5 ເນື້ອໃນ ປີ 2020
 • ດ້ານການເມືອງ: 1,9 ຄະແນນ                                 
 • ດ້ານແນວຄິດ: 1,4 ຄະແນນ                                  
 • ດ້ານການຈັດຕັ້ງ: 1,5 ຄະແນນ     
 • ດ້ານແບບແຜນນໍາພາ: 1,8 ຄະແນນ
 • ດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ການເມືອງ:2,8 ຄະແນນ

    ລວມທັງ 5 ດ້ານປີ2020ໃຫ້ບັນລຸໄດ້: 9,4   ຄະແນນ            

 • ໜ່ວຍພັກ ສິ່ງແວດລ້ອມ -ແຜນການ ແລະ ຂໍ້ມຸນຂາວສານ ຜ່ານການປະເມີນຕາມ 5 ເນື້ອໃນ ຜົນອອກມາໄດ້ດັ່ງນີ້:

       ປີ 2019                                                               

 • ດ້ານການເມືອງ: 1,9 ຄະແນນ                                     
 • ດ້ານແນວຄິດ: 1,5 ຄະແນນ                                     
 • ດ້ານການຈັດຕັ້ງ: 1,4 ຄະແນນ                                    
 • ດ້ານແບບແຜນນໍາພາ: 1,9 ຄະແນນ   
 • ດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ການເມືອງ: 2,9 ຄະແນນ    

ລວມທັງ 5 ດ້ານໄດ້ 9,6 ຄະແນນ                                   

(ສະຫຼຸບແລ້ວ ຈັດປະເພດ ແຂງ)

 • ແຜນສູ້ຊົນ ປະຕິບັດ 5 ເນື້ອໃນ ປີ 2020
 • ດ້ານການເມືອງ: 1,9 ຄະແນນ                                    
 • ດ້ານແນວຄິດ: 1,5 ຄະແນນ                                    
 • ດ້ານການຈັດຕັ້ງ: 1,4  ຄະແນນ                                   
 • ດ້ານແບບແຜນນໍາພາ: 1,9ຄະແນນ
 • ດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ການເມືອງ: 2,9 ຄະແນນ

   ລວມທັງ 5 ດ້ານໃຫ້ບັນລຸ ໄດ້ 9,6 ຄະແນນ           

 • ໜ່ວຍພັກຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ຜ່ານການປະເມີນຕາມ 5 ເນື້ອໃນ ຜົນອອກມາໄດ້ດັ່ງນີ້:  ປີ2019                                                                    
 • ດ້ານການເມືອງ: 1,8 ຄະແນນ              
 • ດ້ານແນວຄິດ: 1,4 ຄະແນນ             
 • ດ້ານການຈັດຕັ້ງ: 1,4 ຄະແນນ
 • ດ້ານແບບແຜນນໍາພາ: 1,8 ຄະແນນ                        
 • ດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ການເມືອງ: 2,9 ຄະແນນ

   ລວມທັງ 5 ດ້ານໄດ້ 9,2 ຄະແນນ                         

   ( ສະຫຼຸບແລ້ວ ຈັດປະເພດ ແຂງ)

 

 • ແຜນສູ້ຊົນ ປະຕິບັດ 5 ເນື້ອໃນ ປີ 2020
 • ດ້ານການເມືອງ: 1,8  ຄະແນນ                                  
 • ດ້ານແນວຄິດ: 1,4 ຄະແນນ                                  
 • ດ້ານການຈັດຕັ້ງ: 1,5 ຄະແນນ               
 • ດ້ານແບບແຜນນໍາພາ: 1,8 ຄະແນນ  
 • ດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ການເມືອງ: 2,8 ຄະແນນ

  ລວມທັງ 5 ດ້ານໃຫ້ບັນລຸ ໄດ້ 9,3 ຄະແນນ                                       

    4) ໜ່ວຍພັກຊັບພະຍາກອນນໍ້າ-ຕິດຕາມກວດກາ ຊສ ຜ່ານການປະເມີນຕາມ 5 ເນື້ອໃນ ຜົນອອກມາໄດ້ດັ່ງນີ້:

       ປີ2019                                                               

 • ດ້ານການເມືອງ: 1,8 ຄະແນນ          
 • ດ້ານແນວຄິດ: 3ຄະແນນ                      
 • ດ້ານການຈັດຕັ້ງ: 1,43ຄະແນນ          
 • ດ້ານແບບແຜນນໍາພາ: 1,92ຄະແນນ      
 • ດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ການເມືອງ: 2,85

     ລວມ 5 ດ້ານບັນລຸໄດ້ 9,3 ຄະແນນ

    ( ສະຫຼຸບແລ້ວ ຈັດປະເພດ ແຂງ)                        

 • ແຜນສູ້ຊົນ ປະຕິບັດ 5 ເນື້ອໃນ ປີ 2020
 • ດ້ານການເມືອງ: 1,9 ຄະແນນ
 • ດ້ານແນວຄິດ: 1,4 ຄະແນນ                                                 
 • ດ້ານການຈັດຕັ້ງ: 1,5 ຄະແນນ
 • ດ້ານແບບແຜນນໍາພາ:1,8 ຄະແນນ
 • ດ້ານຄວາມຮັບຜິດຊອບໜ້າທີ່ການເມືອງ: 2,8 ຄະແນນ

ລວມ 5 ດ້ານບັນລຸໄດ້ 9,4 ຄະແນນ

         ທ້າຍສຸດ ທ່ານ ສົມສະຫງວນ ສຸວັນນະລາດ  ເລຂາ ຄະນະພັກຮາກຖານ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ຂື້ນຮັບຄຳໂອວາດ ແລະ ໄດ້ຕ່າງໜ້າ ພສຊ ອ່ວຍພ້ອນໄຊ ທ່ານ  ບຸນຄໍ້າ ໄຊເຢຍລໍ່ວື   ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງທີ່ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 6 ວັນເຕັ່ມ ແລະໄດ້ປິດລົງຢ່າງເປັນທາງການ.