ກອງປະຊຸມ ສະຫຼຸບວຽກງານທີ່ດິນປະຈຳ 06 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2018 ໄດ້ຖືກຈັດຂື້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 01 ສິງຫາ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ບຸນເສັງ ປະຖໍາມະວົງ  ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ  ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ  ຜູ້ຊີນຳວຽກງານເສດຖະກິດ ເປັນປະທານ.  ນອກນີ້ຍັງປະກອບມີ ບັນດາ ທ່ານ ເຈົ້າເມືອງ, ຮອງເຈົ້າເມືອງ 7 ຕົວເມືອງ, ພະແນກ ການອ້ອມຂ້າງ, ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ແລະ  ບັນດາ ຂະແໜງ  ການຂອງ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ຈຸດປະສົງເພື່ອລາຍງານ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານທີ່ດິນ ໃນ 06 ເດືອນ ຕົ້ນປີ ການຮັບຮອງຕົວເລກອອກໃບຕາດິນ ຈໍານວນ 6.600 ຕອນ ແລະ ສ້າງສຳມະໂນທີ່ດິນ 6.000 ຕອນ  ແລະ ສາມາດຕິລາຄາ ຜົນຂອງດານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຄື:

  1. ວຽກງານອອກໃບຕາດິນ

-      ຂະແໜງ ທີ່ດິນ     ແຜນແມ່ນ 843 ຕອນ, ປະຕິບັດໄດ້  231 ຕອນ ເທົ່າກັບ 27 %

-      ເມືອງ ປາກຊັນ    ແຜນແມ່ນ 956 ຕອນ, ປະຕິບັດໄດ້  538 ຕອນ ເທົ່າກັບ 55,75 %

-      ເມືອງ ທ່າພະບາດ  ແຜນແມ່ນ 1.426 ຕອນ,ປະຕິບັດໄດ້ 245 ຕອນ ເທົ່າກັບ 17 %

-      ເມືອງ ບໍລິຄັນ      ແຜນແມ່ນ 787 ຕອນ, ປະຕິບັດໄດ້   290 ຕອນ ເທົ່າກັບ 37 %

-      ເມືອງ ປາກກະດິງ  ແຜນແມ່ນ 1.232 ຕອນ, ປະຕິບັດໄດ້  50 ຕອນ ເທົ່າກັບ 6 %

-      ເມືອງ ຄໍາເກີດ      ແຜນແມ່ນ 826 ຕອນ, ປະຕິບັດໄດ້ 931 ຕອນ ເທົ່າກັບ 112,7 %

-      ເມືອງ ວຽງທອງ    ແຜນແມ່ນ 468 ຕອນ, ປະຕິບັດໄດ້ 190 ຕອນ ເທົ່າກັບ 41 %

-      ເມືອງ ໄຊຈໍາພອນ  ແຜນແມ່ນ 62   ຕອນ, ປະຕິບັດໄດ້    0 ຕອນ  ເທົ່າກັບ 0 % 

ລວມທັງໝົດ = 2.475 ຕອນ. ເທົ່າກັບ 37,5 % 

  1. ວຽກງານ ສໍາມະໂນທີ່ດິນ ໃນປີ 2018 ແຜນແມ່ນ 6.000 ຕອນ.

-      ເມືອງ ປາກຊັນ   ແຜນແມ່ນ 1.086 ຕອນ, ປະຕິບັດໄດ້ 73 ຕອນ  ເທົ່າກັບ 6,72 %

-      ເມືອງ ບໍລິຄັນ    ແຜນແມ່ນ 903  ຕອນ, ປະຕິບັດໄດ້ 509 ຕອນ  ເທົ່າກັບ 56 %

-      ເມືອງ ທ່າພະບາດ  ແຜນແມ່ນ 546ຕອນ,ປະຕິບັດໄດ້ 198 ຕອນ  ເທົ່າກັບ 40,19 %

-      ເມືອງ ປາກກະດິງ ແຜນແມ່ນ 987ຕອນ,ປະຕິບັດໄດ້ 234 ຕອນ ເທົ່າກັບ 23,70 %

-      ເມືອງ ຄໍາເກີດ   ແຜນແມ່ນ 1,281 ຕອນ, ປະຕິບັດໄດ້ 1,141 ຕອນ ເທົ່າກັບ 89 %

-      ເມືອງ ວຽງທອງ  ແຜນແມ່ນ 819 ຕອນ, ປະຕິບັດໄດ້ 174 ຕອນ  ເທົ່າກັບ 21,24 %

-      ເມືອງ ໄຊຈໍາພອນ ແຜນແມ່ນ 378 ຕອນ, ປະຕິບັດໄດ້ 117 ຕອນ ເທົ່າກັບ 30,95 %

-      ລວມທັງໝົດ = 2.446 ຕອນ, ເທົ່າກັບ 41 % 

  1. ວຽກງານການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານລັດ.

-   ການເກັບອາກອນລາຍໄດ້ຈາກການຊື້-ຂາຍ(ພາກ80)ໄດ້155 ຄັ້ງ 151.625.000 ກີບ  = 43,32%%

-   ການເກັບຈົດທະບຽນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ(ພາກ82)ໄດ້ 1.645  ຄັ້ງ  232.257.000 ກີບ  = 44,07%%

-   ເກັບຄ່າບໍລິການວິຊາການ (ພາກ 83) ປະຕິບັດໄດ້ 1.481 ຄັ້ງ 266.238.000 ກີບ = 83,72 %% ໃນນັ້ນ: ຄ່າວັດແທກ 533 ຄັ້ງ 224.953.000 ກີບ,ເທົ່າກັບ  95,24% %

-    ຍັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງໃບຕາດິນ 608 ຄັ້ງ 30.400.000 ກີບ ເທົ່າກັບ  46,77 %%

-    ແບບຟອມ 340 ຄັ້ງ 10.885.000 ກີບ  ເທົ່າກັບ  64,79 %%

  1. ວຽກງານ ຂື້ນທະບຽນ, ຈົດທະບຽນທີ່ດິນ ແລະ ປະເມີນລາຄາທີ່ດິນ.

-      ໃນທົ່ງແຂວງພິສູດຫລັກຖານ, ແຜນການ 6.600 ປະຕິບັດໄດ້ 1.447ຕອນ = 37,31 %%

-      ສໍາລັບ​ຂະ​ແໜງ​ທີ່​ດິນ ພິສູດຫລັກຖານ​ແຜນການ 834 ໄດ້ 231 ຕອນ= 27%%

-      ດຳເນີນການຈົດທະບຽນເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ປ່ຽນແປງສິດໄດ້  3.281 ຄັ້ງ

-      ດໍາເນີນການປະເມີນມູນຄ່າທີ່ດິນເພື່ອການຈົດທະບຽນ  ໄດ້ 419 ຕອນ.

-      ເຊັ່ນໃບຕາດິນໃນການຈົດທະບຽນນິຕິກໍາທີ່ດິນ ໄດ້  444 ຕອນ

-      ແຈກໃບຕາດິນໃນການອອກໃບຕາດິນແບບເປັນລະບົບ 448 ໃບ, ຍັງຄ້າງ 242 ໃບ

  1. ວຽກງານ ສໍາມະໂນທີ່ດິນ.

-      ຕິດຕາມສັງລວມ ການສ້າງສໍາມະໂນທີ່ດິນໃໜ່ໃນທົ່ວແຂວງໄດ້ 1.458 ຕອນ = 22,09 %  ເນື້ອທີ່ທັງໜົດ 14.815.920 ຕາແມັດ = 1.481,59 ຮຕ.

-      ດິນປຸກສ້າງ  578 ຕອນ ເນື້ອທີ 1.245.432  ຕາແມັດ.

-      ດິນກະສິກໍາ 880 ຕອນ ເນື້ອທີ 13.570.448 ຕາແມັດ.

  1. ວຽກງານ ເຊົ່າ - ສໍາປະທານທີ່ດິນ.

-      ປະຕິບັດວຽກງານ ໄດ້ຮັບຄໍາຮ້ອງ  23 ປະຕິບັດສໍາເລັດ 21 ຄໍາຮ້ອງ,ຍັງຄ້າງ 2 ໃນນັ້ນການສໍາຫຼວດປັກຫລັກໜາຍ 13, ຍັງຄ້າງ 2 ຄໍາຮ້ອງ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນທາງດ້ານວິຊາການ  8  ຄໍາຮ້ອງ  ປະຕິບັດສໍາເລັດ 7 ຍັງ 1 ຄໍາຮ້ອງ.

  1. ວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງດິນລັດ - ລວມໜູ່, ການປະຕິບັດ ໄດ້ທັງໜົດ 6 ຕອນ ໃນນັ້ນ:

-    ຫັນສິດຕາມດໍາລັດ  272  ໄດ້ 2 ຕອນ.

-    ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ 100% ໄດ້ 1 ຕອນ.

-    ອອກໃບຕາດິນລັດ ໄດ້   1 ຕອນ.

-    ກວດເຂດດິນລັດຄືນໃໜ່ 2 ຕອນ.

8 . ວຽກງານ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບທີດີນ.

-    ໄດ້ກວດກາເຂດແດນ, ແກ້ດິນຕົກຄ້າງ, ທວງສິດຄືນ ແລະ ການປະຕິບັດຄໍາຕັດສີນຂອງສານໄດ້ 15 ຄັ້ງ.

 

ທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2018

  1. ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ, ຊຸກຍູ້,ຕິດຕາມ,ອໍານວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ວຽກງານອອກໃບຕາດິນ,ສ້າງສໍາມະໂນທີ່ດິນ ໃນ 7 ຕົວເມືອງ  ເພື່ອບັນລຸເປົ້າ ໝາຍ ຕາມຕົວເລກແຜນການ ທີ່ວາງໄວ້.
  2. ຕ້ອງສະໜອງທາງດ້ານງົບປະມານ ທີ່ຈໍາເປັນເຂົ້າວຽກງານດັ່ງກ່າວຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ໃຫ້ທ່ວງທັນກັບເວລາທີ່ໄດ້ກັບນົດໄວ້.
  3. ຜັນຂະຫຍາຍຜົນຂອງກອງປະຊຸມສໍາມະນາວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນທີ່ດິນໃນທົ່ວແຂວງ ໃຫ້ເລີກເຊີ່ງ, ໜັກແໜ້ນ ແລະ ຖືກຕາມຕົວຈິງ.

ຕອນທ້າຍ ຂອງກອງປະຊຸມ ປະທານໄດ້ມີທິດຊິນຳລວມບາງບັນຫາດັ່ງນີ້: 1) ໃຫ້ສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ, ປະຊາສຳພັນ ວຽກງານທີ່ດິນໃຫ້ທົ່ວເຖິງໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງ, 2)  ທົບທວນຄືນຄາດໜາຍ ການອອກໃບຕາດິນຂອງແຕ່ລະເມືອງ, 3)  ເພີ່ມທະວີວຽກງານອອກໃບຕາດິນ ແລະ ສຳມະໂນໃຫ້ເມືອງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດ, 4) ປັບປຸງທາງດ້ານ ບຸຄະລະກອນ  5)  ປະສານສົມທົບການສ້າງແຜນ ລາຍຈ່າຍ  ລະຫວ່າງ    ຫ້ອງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງ ແລະ ການເງິນເມືອງ, 6) ກວດກາຄືນ ໃບແຈ້ງ ແລະ ໃບຕາດິນໃນເມືອກອນຈົນຮອດປະຈຸບັນໃນການຫັນປຽນວ່າຍັງຄືເກົ່າບໍ່, ກອງປະຊຸມໄດ້ດໍາເນິນມາເປັນເວລາ 1 ວັນເຕັມ ແລະ ໄດ້ປິດລົງຢ່າງຈົມງາມ.