Lao

Login Formຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterມື້ນີ້10
mod_vvisit_counterມື້ວານ7
mod_vvisit_counterອາທິດນີ້25
mod_vvisit_counterອາທິດແລ້ວນີ້90
mod_vvisit_counterເດືອນນີ້139
mod_vvisit_counterເດືອນແລ້ວນີ້306
mod_vvisit_counterລວມທັງຫມົດ17772

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.166.249.93
,
Today: ພ. ຈ. 13, 2018

Who's Online

ເຮົາມີ 2 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ
ກ່ຽວກັບ ພຊສ
ຫນ້າທີ່ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ສົມອຸລາ ຍະພິຈິດ   
ມື້ພຸດທີ່ 24 ມິຖຸນາ 2015 ເວລາ 14: 29

3.1​ ຄົ້ນຄ້ວາ, ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລັດຕ່າງໆຂອງລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ.

3.2 ຄົ້ນຄວ້າ, ຫັນເອົານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ຄຳສັ່ງແນະນຳ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ແຈ້ງການ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນໆ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິງແວດລ້ອມ ມາເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິທິຜົນສູງ.

3.3 ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນການ, ແຜນງານ ,ໂຄງການ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງ, ອານຸລັກ, ຟື້ນຟູ, ນຳໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມລວມທັງວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ.

3.4 ກວດກາ, ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທີ່ມິລັກສະນະບໍລິຫານ. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສະເໜີຂະແໜງທີ່ມີສິດອຳນາດ ໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທີ່ມີລັກສະນະທາງແພ່ງ ແລະ ທາງ ອາຍາ ທີ່ພົວພັນເຖິງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ່້ອມທັງວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ.

3.5 ສ້າງຈິສຳນຶກໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ອານຸລັກ, ນຳໃຊ້ ແລະ ຟື້ນຟູຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີຄວາມຢືນຢົງ ລວມທັງວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ.

3.6 ຄຸ້ມຄອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສຳຫຼວດ, ຈັດສັນທີ່ດິນ, ກຳນົດເຂດ, ຈັກປະເພດທີ່ດິນ, ສ້າງແຜນການຈັດສັນທີ່ດີນ, ວາງແຜນການນຳໃຊ້ທີ່ດີນ,ອອກໃບຍັ້ງຍືນທີ່ດິນ ແລະ ໃບຍັ້ງຍືນພັດທະນາທີ່ດິນ. ຄົ້ນຄ້ວາສະເໜີ ຫຼີ ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນປະເພດດິນ, ອອກໃບຍັ້ງຍຶນການສຳຫຼວດທີ່ດິນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກຳນົດໄວ້.

3.7 ຄຸ້ມຄອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສຳຫຼວດວັດແທກ, ຂື້ນທະບຽນທີ່ດິນ, ອອກໃບຕາດິນ, ອອກໃບແຜນທີ່ດິນ, ແຜນທີ່ຕາດິນ, ຈົດທະບຽນນິຕິກຳກ່ຽວກັບດິນ, ເກັບກຳສຳມະໂນທີ່ດິນ, ການປະເມີນມູນຄ່າທີ່ດິນ ແລະ ການປູກສ້າງ ເພື່ອຈົດທະບຽນນິຕິກຳກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ເພື່ອທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ຈາກການໂອນທີ່ດິນນຳໃຊ້ຄືນ. ກວດກາການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານທີ່ດິນ. ຄົ້ນຄວ້າສະເໜີ ຫຼື ຕົກລົງກ່ຽວກັບການຫັນສິດໃຊ້ທີ່ດິນລັດ, ການມອບ-ໂອນ, ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍຈາກການໂອນສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນຄືນ, ການອະນຸຍາດສິດນຳໃຊ້ ແລະສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ການອະນຸມັດໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານທີ່ດິນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ກົດ ລະບຽບທີ່ກຳນົດໄວ້.

3.8 ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ຟື້ນຟູບູລະນະ, ແລະ ພັດທະນາການນຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ.

3.9 ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດວຽກງານອານຸລັກຝດ ການປົກປັກຮັກສາ, ຟື້ນຟູບູລະນະ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນປ່າໄມ້; ວຽກງານສຳຫຼຽດ, ກຳນົດວີທີການ, ຄົ້ນຄ້ວາມາດຕະການ ແລະ ວາງແຜນຈັດສັນ ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສະຫງວນ, ເຂດເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເຂດອະນຸລັກສະເພາະ ໃຫ້ເປັນລະບົບ.

3.10 ຄົ້ນຄ້ວາສະເໜີ ການຂໍອະນຸມັດສ້າງ, ຫັນປ່ຽນ, ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່າສະຫງວນ; ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາຍອດນ້ຳ, ປ່າແຫຼ່ງນ້ຳ ແລະ ເຂດອະນຸລັກພັນພືດ, ພັນສັດນ້ຳ, ສັດປ່າ, ການຟື້ນຟູບູລະນະປ່າໄມ້ ທຳມະຊາດ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ໃນເຂດປ່າປ້ອງກັນ ແລະ ປ່ສະຫງວນ.

3.11 ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດ, ກຳນົດເຂດ, ປັກຫຼັກໝາຍ, ສ້າງແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ມາດຕາສ່ວນຕ່າງໆ; ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ສິດສຳປະທານເນື້ອທີ່ເພື່ອຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດແຮ່ທາດ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງໂຄງການ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບທີ່ກຳນົດໄວ້.

3.12 ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ລະບົບນິເວດ ໃຫ້ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ, ຕິດຕາມກວດກາຄຸນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງນ້ຳ, ດິນ,ອາກາດ ແລະ ສຽງຕາມມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ; ສະເໜີສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຢູ່ເມືອງ ທີ່ມີໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່​ ຫຼື ໂຄງການທີ່ມີຄວາມສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ຫຼື ເມືອງທີ່ມີຫຼາຍໂຄງການລົງທຶຶນ.

3.13 ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການທົບທວນ ບົດລາຍງານການສຶກສາສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງສະເໜີ ການນຳຂອງແຂວງຮັບຮອງ ເອົາບົດລາຍງານປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ.

3.14 ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ແຜນງານແຫ່ງຊາດໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ການຄຸ້ມຄອງ ໄພພິບັດທຳມະຊາດ; ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ກົນໄກພັດທະນາສະອາດ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ ການປ່ອຍທາດອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດຕ່າງໆ.

3.15 ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການສັງເກດສະພາບອາກາດ, ວັດແທກ, ເກັບກຳ, ສັງລວມ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ມູນ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວ; ຄົ້ນຄ້ວາດ ສະເໜີປັບປຸງຍົກລະດັບຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸການບິນ, ຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸກະເສດ ແລະ ຕາໜ່າງສະຖານີຕິດຕາມແຜ່ນດິນໄຫວ ໃນຂອບເຂດແຂວງ.

3.16 ພັດທະນາລະບົບ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ການປ່ຽນແປງດິນ ຟ້າອາກາດ; ອຸຕຸນິຍົມ ແລະອຸທົກກະສາດ.

3.17 ເກັບຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າບໍລິການ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ການປ່ຽນແປງດິນ ຟ້າອາກາດ; ອຸຕຸນິຍົມ ແລະອຸທົກກະສາດ.

3.18 ສ້າງແຜນການ, ແຜນງົບປະມານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ຊັບສົມບັດ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນການນຳໃຊ້ສ່ວນລວມ.

3.19 ຂື້ນແຜນການກໍ່ສ້າງ, ບຳລຸງຍົກລະດັບ, ການຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້, ຈັດວາງຊັບຊ້ອນ ແລະຕີລາຄາປະເມີນຜົນ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.

3.20 ພົວພັນຮ່ວມມືກັບປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຂົນຂວາຍເອົາການການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ລວມທັງວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດທະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ຫຼື ເຈົ້າແຂວງ.

3.21 ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດພັນທະ ຕໍ່ສົນທິສັນຍາສາກົນ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ທາງດ້ານຊັັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ; ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດທະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ຫຼື ເຈົ້າແຂວງ.

3.22 ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສະຫຼຸບ-ສັງລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຮອບດ້ານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ລາຍງານຕໍ່ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເປັນປົກກະຕິ.

3.23 ປະຕິບັດໜ່າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ເຈົ້າແຂວງ.

LAST_UPDATED2
 
ບົດຄວາມ ອື່ນ ໆ...