English (United Kingdom)Lao
ຫນ້າເຊື່ອມໂຍງເວບໄຊ PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ອັງຄານທີ່ 22 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 11: 31

ຄະນະລັດຖະບານ

ສະພາແຫ່ງຊາດ

ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ

ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກະຊວງ ສືກສາທິການ

ກະຊວງ ການເງີນ

ຄະນະກຳມະການແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ

 

ສືມົນຊົນຕ່າງໆ

ຂ່າວສານປະເທດລາວ

ຫນັງສືພີມ ວຽງຈັນທາມ

ຫນັງສືພີມ ປະຊາຊົນ

ຫນັງສືພີມ ວຽງຈັນໃຫມ່

ຫນັງສືພີມ ພາສາຝລັ່ງ

ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດລາວ

ລາວສະຕາຊາແນລ

ຫນັງສືພີມ ກອງທັບ


ອົງການ ຈັດຕັງສາກົນ

ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ-ສປຊ

ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ

ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ (ADB)

ທະນາຄານໂລກ

LAST_UPDATED2