English (United Kingdom)Lao
ນິຕິກຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ສຊສ PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ອັງຄານທີ່ 03 ມັງກອນ 2017 ເວລາ 14: 56

ກົດໝາຍ

  1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ)
  2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ປ່າໄມ້
  3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫລ່ງນໍ້າ
  4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊົນລະປະທານ (ສ້າງໃໝ່)
  5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ທີ່ດິນ
  6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການວັດແທກ
  7. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ  ຜັງເມືອງ

ດຳລັດ

ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເລກທີ 435/ນຍ, ລົງວັນທີ 28 ພະຈິກ 2011

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີທີ່ທຳລາຍຊັ້ນໂອໂຊນ, ເລກທີ 7858/ກຊສ, ລົງວັນທີ 9 ພະຈິກ 2012

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ບັນຊີໂຄງການລົງທຶນ ທີ່ຈະຕ້ອງດຳເນີນການ ສືກສາສິ່ງແວດລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ດຳເນີນການ ປະເມີນຜົນກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ເລກທີ 697/ສນຍ.ອຊນສ, ລົງວັນທີ 12 ມີນາ 2010

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ສະຖາບັນ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

LAST_UPDATED2