English (United Kingdom)Lao
ຝືກອົບຮົມພາຍໃນ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງແບບຈຳລອງ ອຸທົກກະສາດ ໂດຍນຳໃຊ້ແບບຈຳລອງ SWAT PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ສຸກທີ່ 25 ມີນາ 2016 ເວລາ 13: 42

ຝືກອົບຮົມພາຍໃນ ສະຖາບັນ  ກ່ຽວກັບ ການສ້າງາແບບຈຳລອງ ອຸທົກກະສາດ ໂດຍນຳໃຊ້ແບບຈຳລອງ SWAT ໃນວັນທີ 25 ມີນາ 2016, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສະຖາບັນ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຈຸດປະສົງຂອງການ ຝືກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມ ອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ວິຊາການ ພາຍໃນ ສະຖາບັນ.

LAST_UPDATED2