English (United Kingdom)Lao
ຈັດຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງແບບຈຳລອງ ອຸທົກກະສາດ ຂອງອ່າງເຊໂດນ ແລະ ເຊກອງ PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ຈັນທີ່ 18 ມັງກອນ 2016 ເວລາ 14: 49

ຈັດຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງແບບຈຳລອງ ອຸທົກກະສາດ ຂອງອ່າງເຊໂດນ ແລະ ເຊກອງ ໂດຍໃຊ້ແບບຈຳລອງ VMoD ແລະ SWAT ພາຍໃຕ້ອົງປະກອບ2.3 ສະໜັບສະໝູນແບບຈຳລອງນ້ຳ, ຂອງແຜນງານຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແບບປະສົມປະສານ, ຊຶ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ສະຖາບັນ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ່ 11 ຫາ 15 ມັງກອນ 2016. ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແຂວງ ເຊກອງ. ໂດຍມີຄູຝືກຈຳນວນ 4 ທ່ານ ຈາກ ສະຖາບັນ ເປັນຜູ້ຝືກສອນ ທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິ່ງ. ຊຶ່ງໄດ້ມີພະນັກງານວິຊາການ ຈາກສູນກາງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 12 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາກການ ຈາກ 04 ແຂວງ ພາກໃຕ້ ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 14 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງ ຂອງການຝືກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອນຳຂໍ້ມູນໃນກາສ້າງແບບຈຳລອງ ອຸທົກກະສາດ ຂອງອ່າງເຊໂດນ ແລະ ເຊກອງ ແລະ ຍັງເປັນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳ.