English (United Kingdom)Lao
ກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ ການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳ PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ສຸກທີ່ 04 ກັນຍາ 2015 ເວລາ 10: 23

ກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ: ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ ການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳ ໃນວັນ ທີ 31 ສິງຫາ-03 ກັນຍາ 2015. ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ແຜນງານສະໜັບສະໝູນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ. ເປັນກຽດໃນການ ເປັນປະທານກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ວິລະສັກ ຈູນດາລາ ຮອງຫວໜ້າ ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮອງຄະນະບໍດີ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອນແກ່ນ ປະເທດ ໄທ.​

ນອກຈາກນີ້ຍັງມີ ຊ່ຽວຊານ ຈາກ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອໃຫ້ຄຳແນະນຳ ໃນການຂຽນບົດສຶກ ສາຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ ພ້ອມຄູຝືກຈຳນວນ 4 ທ່ານ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອນແກ່ນ ປະເທດ ໄທ ເປັນ ຜູ້ຝືກສອນ ທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິ່ງໄປພ້ອມໆກັນ. ຊຶ່ງໄດ້ມີພະນັກງານວິຊາ ການເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 25 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງ ຂອງການຝືກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອສ້າງ ຄວາມອາດ ສາມາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ ການຕິດຕາມກວດກາ ຄຸນນະພາບນ້ຳ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຂຽນບົດສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ ທາງດ້ານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ.

LAST_UPDATED2