English (United Kingdom)Lao
ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ຂອງ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າປາກແບງ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ພະແນກ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ກຄມຊ   
ມື້ສຸກທີ່ 23 ມິຖຸນາ 2017 ເວລາ 16: 09

 

 

ໃນວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2017 ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສະໄໝວິສາມັນ ຂອງ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນນ້ຳຂອງສາກົນ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າປາກແບງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ເພື່ອຕົກລົງ ແລະ ຮັບຮອງ ເອົາຄາດໝາຍ ຂອງ ຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັນລ່ວງໜ້າ ໃນຊ່ວງໄລຍະ 6 ເດືອນຢ່າງ ເປັນທາງການ. ກອງປະຊຸມ ໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ເປີດໂອກາດຢ່າງ ເປັນທາງການ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມ ຄມສ ພາຍໃຕ້ ໄລຍະເວລາ ຂອງຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັນລ່ວງໜ້າ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ບັນດາຄຳແນະນໍາຫຼັກ ຂອງບົດລາຍງານ ທົບທວນທາງ ດ້ານເຕັກນິກ ສະບັບສຸດທ້າຍ ຂອງ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າປາກແບງ ທີ່ທົບທວນໂດຍ ກອງເລຂາ ຄມສ. ເພື່ອພິຈາລະນາ ບົດລາຍງານການທົບທວນທາງດ້ານເຕັກນິກ ພ້ອມກັບຜົນຂອງກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ລະດັບຊາດ ແລະ ພາກພື້ນ. ຄະນະກຳມະການຮ່ວມ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ຕໍ່ກັບ ບົດບັນທຶກຮ່ວມ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສຸມທຸກຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຜົນກະທົບທາງລົບ ຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ ປາກແບງ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ ສະໜັບສະໜູນ ການກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າ ໃນຂະບວນການ ຫຼັງຈາກ ການປຶກສາຫາລືກັນລ່ວງໜ້າ.

ເພື່ອພິຈາລະນາ ບັນດາມາດຕະການ ໃນບົດບັນທຶກຮ່ວມ ທີ່ໄດ້ລະບຸເຖິງການແກ້ໄຂບັນຫາ, ບັນດາ  ຜົນກະທົບ ທີ່ອາດ ເກີດຂຶ້ນ ຕໍ່ ຕອນເທິງ ແລະ ຕອນລຸ່ມ ຂອງເຂື່ອນ ທາງດ້ານອຸທົກກະສາດ  ແລະ ຊົນລະສາດ ລວມທັງ ຜົນກະທົບຕໍ່ ການເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງນໍ້າໜ້າເຂື່ອນ ຕໍ່ ກັບປະເທດໄທ; ການປັບປຸງການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງຕະກອນ; ການປັບປຸງທາງຜ່ານປາຕອນເທິງ ແລະ ຕອນລຸ່ມເຂື່ອນ; ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີ່ມ ກ່ຽວກັບ ບັນດາຜົນກະທົບຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນ  ຮັບປະກັນ ອິດສະລະ ພາບຂອງການເດີນເຮືອ; ການສ້າງຕັ້ງ ຊ່ອງທາງໃນການພົວພັນເພື່ອການສະໜອງຂໍ້ມູນ ຕໍ່ກັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການທີ່ກຳລັງດຳເນີນການຢູ່; ແບ່ງປັນບັນດາແບບທີ່ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕາມກວດກາ, ແລະ ແຜນການ ຕິດຕາມຮ່ວມຂອງ ຄມສ ສຳລັບໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າປາກແບງ. ສະມາຊິກ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມ ຄມສ ຍັງໄດ້ຮັບຊາບ ບັນດາຄຳແນະນໍາຫຼັກ ທີ່ໄດ້ຈາກ ກອງປະຊຸມເປີດ ກວ້າງລະດັບພາກພື້ນ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນສອງຄັ້ງຜ່ານມາ ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບຊາດອື່ນໆ ເຊິ່ງ ໄດ້ລວບລວມ ເຂົ້າໃສ່ ໃນ ແບບຟອມຄຳຕອບ ຈາກບັນດາປະເທດ ທີ່ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບ. ຄະນະກຳມະການຮ່ວມ ຍັງໄດ້ຮັບຊາຍເຖິງ ນໍ້າໃຈຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການ ຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບ ຂະບວນປຶກສາຫາລືກັນລ່ວງໜ້າ ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າປາກແບງ. ຂະບວນການປຶກສາຫາລື ກັນລ່ວງໜ້າ ຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າປາກແບງ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 20 ທັນວາ 2016 ໂດຍອີງໃສ່ ສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ປີ 1995 ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກທະທົບທາງລົບ ຕໍ່ກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງ ຊຸມຊົມຕອນລຸ່ມ ແລະ ຕອນເທິງລຽບຕາມ ແມ່ນໍ້າຂອງ ລວມທັງເພື່ອບັນລຸ ການນໍາໃຊ້ ຊັບພະ ຍາກອນນໍ້າ ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.

 

 

LAST_UPDATED2