English (United Kingdom)Lao
ບົດລາຍງານ ການຕິດຕາມກວດກາ ຜົນກະທົບ ແລະ ການປະເມີນຄວາມອ່ອນໄຫວ ທາງດ້ານສັງຄົມ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ພະແນກ ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ກຄມຊ   
ມື້ພຸດທີ່ 22 ມີນາ 2017 ເວລາ 11: 55

 

 

ໃນວັນທີ 15 ມີນາ 2017 ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອທົບທວນ ບົດລາຍງານ ການຕິດຕາມກວດກາ ຜົນກະທົບ ແລະ ການປະເມີນຄວາມອ່ອນໄຫວ ທາງດ້ານສັງຄົມ Social Impact Monitoring and Vulnerability Assessment (SIMVA) ແລະ ແຜນການກະຈາຍໜ້າວຽກ ຂຶ້ນ ທີ່ ລີສອດ ນາປ່າກວາງ, ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຈັນທະຈິດ ອຳໄພຈິດ ຮອງຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ເຊິ່ງ ມີຜູ່ເຂົ້າ ຮ່ວມທັງໝົດ 20 ຄົນ

ມາຈາກ ກົມສະຖິຕິ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ກົມຊົນລະປະທານ, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກົມອຸຕຸ ນິຍົມ ແລະ ອຸທົກ ກະສາດ, ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ກົມສົ່ງເສີມ ຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົມຊັບພະຍາ ກອນນ້ຳ, ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ບັນດາ ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ ແລະ ວິຊາການຈາກ ກອງເລຂາ ຄມຊ ພ້ອມດ້ວຍຊ່ຽວຊານ ຈາກ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມາທິການ ແມ່ນ້ຳຂອງສາກົນ ເຊິ່ງ ຈຸດປະສົງຂອງ ກອງປະຊຸມ ໃນຄັ້ງນີ້ກໍແມ່ນເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນເຂົ້າໃນບົດລາຍງານ SIMVA ປີ 2014/2015 ເພື່ອໃຫ້ມີເນື້ອ ໃນຄົບຖ້ວນ, ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນການກະຈາຍໜ້າວຽກ ສຳລັບ ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ກວດຄືນ ກ່ຽວກັບ ຜົນການລວບລວມ ຜົນສຳຫຼວດຂອງ SIMVA ແລະ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສຳລັບການວາງ ແຜນ ອ່າງແມ່ນ້ຳ.

LAST_UPDATED2