English (United Kingdom)Lao
ກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການຮ່າງເອກະສານ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ສຸກກະເສີມ ຈັນທະປັນຍາ   
ມື້ສຸກທີ່ 22 ພະຈິກ 2013 ເວລາ 11: 36

 

ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການຮ່າງເອກະສານ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ ສຳລັບຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 20-21 ພະຈິກ 2013. ທີ່ ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ. ໂດຍພາຍໃຕ້ ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ຈັນທະຈິດ ອຳໄພຈິດ, ຮອງຫົວໜ້າ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ.

 

ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໃນຄັ້ງມີ ແມ່ນ ມາຈາກ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 1 ທ່ານ, ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1 ທ່ານ, ຈາກພະແນກ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງ ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ ແຂວງລະ 2 ທ່ານ, ຈາກ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ວມ ແຂວງ ວຽງຈັນ 2 ທ່ານ ແລະ ເມືອງວັງວຽງ 1 ທ່ານ, ພະນັກງານ ຈາກ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດລາວ ຈຳນວນ 9 ທ່ານ (ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໃນຄັ້ງນີ້ ມີທັງໝົດ 22 ທ່ານ).
ຈຸດປະສົງ ຂອງ ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອ 1) ເຜີຍແຜ່ເອກະສານ ກ່ໜວກັບ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; 2) ຂັ້ນຕອນ ກ່ຽວກັບ ການຮ່າງເອກະສານ ກ່ຽວກັບ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ ສຳລັບຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ ດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຂຶ້ນຕື່ມອີກ; 3) ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ແຜນຄວາມຕ້ອງການ ໃນການພັດທະນາ ບຸກຄະລາກອນ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ພາຍໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.