ໃນວັນທີ 12/6/2015 ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກີນເຂົ້າສາມັກຄີ ພິມ
ຂຽນໂດຍ ພຸດທະວັນ ວິໄລສານ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 16 ມິຖຸນາ 2015 ເວລາ 02: 19


alt


        ໃນວັນທີ 12/6/2015 ທາງກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມໄດ້ມີການຈັດພາເຂົ້າສາມັກຄີໃນເດືອນໜື່ງ ກຜຮ ຈະຈັດພາເຂົ້າສາ

ມັກຢູ່ສອງເທື່ອຕໍ່ເດືອນພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳພາຈາກທ່ານຫົວໜ້າກົມເພື່ອຮັກແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີພະນັກງານໃນກຜຮໃນການຈັດພາ

ເຂົ້າສາມັກຄີນີ້ແມ່ນທາງພະນັກງານໄດ້ສົມທົບຂອງກີນມາແຕ່ບ້ານຂອງຕົນເອງ
alt

ພາບ ການກະກຽມພາເຂົ້າສາມັກຄີ


alt

ພາບລວມພາເຂົ້າສາມັກຄີ

LAST_UPDATED2