English (United Kingdom)Lao
PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຄິດສະຫວາດ ບຸດດີ   
ມື້ຈັນທີ່ 28 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 15: 03

ໜ້າທີ່ຂອງ ພະແນກຄຸ້ມຄອງ​ສິ່ງເສດເຫຼືອ

  1. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ​ ແລະ ກົມ ວາງອອກ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ;
  2. ຫັນເອົາແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ຂອງກົມ ມາເປັນໜ້າວຽກລະອຽດ ຂອງ​ພະ​ແນ​ກຕົນ ພ້ອມ ທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
  3. ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງ, ປັບປຸງລະບຽບການ ແລະ ຄູ່​ມື​ແນະນຳ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງ    ເສດເຫຼືອ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຂະແໜງການຕົນ;
  4. ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກວດກາ ການນຳເຂົ້າ, ຂົນສົ່ງ, ເກັບມ້ຽນ, ສົ່ງອອກ, ສົ່ງຜ່ານ  ສິ່ງເສດເຫຼືອ;
  5. ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ກໍາຈັດ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອ ​ໂດຍ​ນໍາ​ໃຊ້ຫຼັກການ 3Rs ຄື: ການຫຼຸດຜ່ອນ,  ການນໍາໃຊ້ຄືນໃໝ່, ການຜະລິດຄືນໃໝ່ ແນໃສ່ ຫຼຸດຜ່ອນການກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາມົນລະພິດດ້ານຕ່າງໆ;
  6. ປະສານສົມທົບກັບສູນຝຶກອົບຮົມຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂອງ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສຳມະນາດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງເສດເຫຼືອ;
  7. ຈັດກອງປະຊຸມ, ໂຄສະນາ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ແລະ ປູກຈິດ​ສຳນຶກ ​ກ່ຽວ​ກັບ ການຄຸ້ມຄອງ  ສິ່ງເສດເຫຼືອ ໃຫ້​ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
  8. ຕິດຕາມ​ການ​ປະຕິບັດ​ສິດ, ໜ້າທີ່ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​​ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ສິດ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງພະ​ແນ​ກຕົນ ​ເພື່ອ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ປະກົດການ​ລະ​ເມີດ​ມະຕິ, ຄໍາ​ສັ່ງ, ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບ ການ​ຕ່າງໆຂອງ​ລັດ;
  9. ຄຸ້ມ​ຄອງຊັບ​ສິນ ​ແລະ ​ເອກະສານ​ຂອງພະ​ແນ​ກຕົນ ພ້ອມ​ທັງ​ຂຶ້ນ​ແຜນການ, ງົບປະມານ ​ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ​​ ຂອງພະ​ແນ​ກຕົນ ​ຕໍ່ຫົວໜ້າກົມ ເປັນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
  10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນ ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກໍານົດ​ໄວ້​ໃນ​ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ​ແລະ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.
LAST_UPDATED2