English (United Kingdom)Lao
PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຄິດສະຫວາດ ບຸດດີ   
ມື້ຈັນທີ່ 28 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 14: 45

ໜ້າທີ່ ຂອງ ພະ​ແນ​ກ ສັງລວມ

 1. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ​ ແລະ ກົມວາງອອກ​ ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ;
 2. ຫັນເອົາແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກົມ ມາເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງ​ພະ​ແນ​ກຕົນ ພ້ອມທັງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
 3. ສັງລວມ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງົບປະມານຂອງກົມ ເພື່ອນໍາສະເໜີເຂົ້າ​ແຜນການ ຂອງກະຊວງ;
 4. ເປັນໃຈກາງສັງລວມຂໍ້ມູນໃນການສ້າງນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນ, ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ຄຸ້ມຄອງ ສານເຄມີເປັນພິດ, ສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອອື່ນໆ;
 5. ສ້າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຮັບປະກັນທັງດ້ານ ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ການເມືອງ ແລະ ວິຊາສະເພາະຂອງກົມ;
 6. ຮັບຜິດ​ຊອບ​ວຽກງານຂາ​ເຂົ້າ-ຂາ​ອອກ, ສັງລວມ, ເກັບ​ມ້ຽນ, ນຳສົ່ງ ແລະ ຕິດຕາມເອກະສານ, ວຽກ​ງານຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ພິທີການ ລວມທັງບັນທຶກກອງ​ປະຊຸມ​ພາ​ຍ​ໃນກົມ, ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົມປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ 5 ປີ;
 7. ເກັບ​ກຳ ແລະ ສັງລວມສ້າງຖານ​ຂໍ້​ມູນແຫຼ່ງກຳເນີດມົນລະພິດ ແລະ ສະຖິຕິການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີເປັນ ພິດ, ສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອອື່ນໆ ພ້ອມ;
 8. ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ​ນໍາ​ສະ​ເໜີຂັ້ນ​ເທິງ ຫຼື ຂະແໜງການກ່ຽວຂອງ ສັ່ງໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນ ຫຼືກິດຈະການ ຕ່າງໆທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ ສ້າງຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ບົນ ພື່ນຖານໄດ້ຮັບການລາຍງານຈາກ ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 9. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ ບັນຊີ ລາຍ​ຮັບ-ລາຍຈ່າຍແບບລວມສູນ ສໍາລັບງົບປະມານລັດ, ງົບປະ ມານຈາກໂຄງການຮ່ວມມື ແລະ ລົງທຶນຂອງກົມ ລວມທັງສະຫຼຸບລາຍງານການນໍາໃຊ້ ປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈໍາປີ ແລະ 5 ປີ;
 10. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມຕົນ; ຄຸ້ມຄອງ, ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ,  ສ້າງແຜນບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ,​ ຊັບຊ້ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ລວມທັງການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກົມຕົນ ຕາມລະບຽບທີ່ກຳນົດ;
 11. ຕິດຕາມ​ການ​ປະຕິບັດ​ສິດ, ໜ້າທີ່ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​​ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ສິດ​ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງພະ​ແນ​ກຕົນ ​ເພື່ອ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ປະກົດການ​ລະ​ເມີດ​ມະຕິ, ຄໍາ​ສັ່ງ, ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບການ​ຕ່າງໆຂອງ​ລັດ;
 12. ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ທັງ​ພາຍ​ໃນ, ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​ຂົນຂວາຍ​ການສະໜັບສະໜູນດ້ານ​ເຕັກນິກ​-ວິຊາ​ການ ​ແລະ ທຶນຮອນເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກງາ​ນຂອງກົມຕົນ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍ ​ແລະ ການ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ຂັ້ນ​ເທິງ;
 13. ຄຸ້ມ​ຄອງຊັບ​ສິນ ​ແລະ ​ເອກະສານ​ຂອງພະ​ແນ​ກຕົນ ພ້ອມ​ທັງ​ຂຶ້ນ​ແຜນການ, ງົບປະມານ ​ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ​​ ຂອງພະ​ແນ​ກຕົນ ​ຕໍ່​ຫົວໜ້າ​ກົມເປັນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 14. ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນ ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກໍານົດ​ໄວ້​ໃນ​ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ​ແລະ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງຫົວ ໜ້າ​ກົມ.
LAST_UPDATED2