English (United Kingdom)Lao
PDF ພິມ ອີເມລ
ມື້ຈັນທີ່ 28 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 10: 45

ໜ້າທີ່


 1. ຄົ້ນຄ້ວາ, ຜັນຂະຫຍາຍ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ບັນດານິຕິກຳ  ຂອງ ພັກ-ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ    ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ພົວພັນກັບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ;
 2. ຄົ້ນຄ້ວາ, ຫັນເອົາ ແນວທາງ ນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ແຈ້ງການ ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນໆ ຂອງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມາເປັນ ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ໃນຂອບເຂດຕົນຮັບຜິດຊອບ ພ້ອມທັງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
 3. ສ້າງ, ປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນດຳເນີນງານ ໄລຍະສັ້ນ-ໄລຍະກາງ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ມາດຕະການ ປ້ອງກັນ, ຫລຸດຜ່ອນ, ບໍາບັດ ແລະ ກຳຈັດ ມົນລະພິດ  ແລະ ຟື້ນຟູ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງ ປົກປັກຮັກສາ ສະຖານທີ່ບຳບັດມົນລະພິດ ໂດຍທຳມະຊາດ;
 4. ຮ່ວມມື ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ ກັບຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ  ດຳເນີນການສໍາຫຼວດ ເພື່ອ ກຳນົດແຫລ່ງທີ່ປ່ອຍມົນລະພິດ, ດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ທາງອາກາດ, ນ້ຳ, ດິນ ແລະ ລະດັບສຽງ ລວມທັງປະເມີນສະພາບມົນລະພິດ ແລະ ລາຍງານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ປະຈຳປີ;
 5. ຮ່ວມມື ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ ກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການ ປ້ອງກັນ ຫລຸດຜ່ອນ, ບໍາບັດ ແລະ ກຳຈັດ ມົນລະພິດ ແລະ ຟື້ນຟູ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກແຫຼ່ງປ່ອຍ     ມົນລະພິດ ແລະ ແຫຼ່ງທົ່ວໄປ;
 6. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ແຜນຄຸ້ມຄອງ ສານເຄມີທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນທີ່ບັນຈຸສານເຄມີເປັນພິດ ທີ່ນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ, ຜ່ານແດນ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້;
 7. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງແຜນຄຸ້ມຄອງ ຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ທີ່ເປັນພິດ ແລະ ເປັນອັນຕະລາຍ;
 8. ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ພົວພັນກັບມົນລະພິດ ຈາກ ແຫຼ່ງປ່ອຍມົນລະພິດ ແລະ ແຫຼ່ງທ່ົວໄປ ອອກສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 9. ພັດທະນາ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານທີ່ທັນສະໄໝ, ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ພົວພັນກັບ ບັນຫາມົນລະພິດ;
 10. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ ພົວພັນກັບການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ໃນຂອບເຂດຕົນຮັບຜິດຊອບ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
 11. ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ ພົວພັນກັບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດພາຍໃນ ແລະ ຂ້າມຊາຍແດນ;
 12. ຂົນຂວາຍ ການສະໜັບສະໜູນ ດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ ມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາໜ້າວຽກ ທີ່ພົວພັນ ກັບການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ທາງນ້ຳ, ດິນ ແລະ ອາກາດ, ປະຕິບັດມາດຕະການ ປ້ອງກັນ, ຫລຸດຜ່ອນ, ບໍາບັດ ແລະ ກຳຈັດ ມົນລະພິດ ແລະ ຟື້ນຟູ   ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ ເກີດຈາກແຫຼ່ງປ່ອຍມົນລະພິດ ແລະ ແຫຼ່ງທົ່ວໄປ;
 13. ຮ່ວມມື ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະ ຕໍ່ ສົນທິສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາ, ສັນຍາ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສາກົນ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ພົວພັນກັບ ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ;
 14. ສ້າງແຜນການ, ແຜນງົບປະມານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ ງົບປະມານ, ຊັບສົມບັດ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ສ່ວນລວມ ຂອງ ກົມຄວບຄຸມ ມົນລະພິດ;
 15. ຂື້ນແຜນການກໍ່ສ້າງ, ບຳລຸງຍົກລະດັບ, ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້, ຈັດວາງສັບຊ້ອນ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ຕີລາຄາ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນ ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ;
 16. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.


LAST_UPDATED2