English (United Kingdom)Lao
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 11 ຂອງແຜນງານສິ່ງແວດລ້ອມໃນອາຊີ (WEPA) PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຄິດສະຫວາດ ບຸດດີ   
ມື້ຈັນທີ່ 01 ກຸມພາ 2016 ເວລາ 11: 04

ໃນວັນທີ 25 - 27 ມັງກອນ 2016 ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮ່ວມກັບສູນຖ່າຍໂອນເຕັກໂນໂລຊີ ສຳລັບສິ່ງແວດ ລ້ອມສາກົນ,​ ກະຊວງ ສິ່ງແວດລ້ອມ ປະເທດຍີປຸ່ນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງ 11 ຂອງແຜນງານ ສິ່ງແວດລ້ອມນ້ຳ (ການຄຸ້ມຄອງມົນລະພິດທາງນໍ້າ) ໃນອາຊີ (WEPA) ຂື້ນທີ່ໂຮງແຮມວັນຊະນະລິເວີໄຊ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງທ່ານ ຄຳພັນ ນັນທະວົງ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ,​ ກຊສ ແລະ ທ່ານ Eisuke Futamura ຫົວໜ້າພະແນກ ສິ່ງແວດລ້ອມນໍ້າ, ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງສິ່ງແວດ ລ້ອມປະເທດຍີປຸ່ນ ເຊີ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ມາຈາກ 13 ປະເທດສະມາຊິກ WEPA ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກ ສປປ ລາວເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວຍທັງໝົດ 47 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອ ສົ່ງເສີມການບໍລິການ, ການຈັດການ ດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,​ ສ້າງ ຄວາມອາດສາມາດ ເກັບກຳ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມນ້ຳໃນ 13 ປະເທດສະມາຊິກຢູ່ອາຊີ, WEPA ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈຳປີເພື່ອປຶກສາຫາລື ໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດສຳລັບການວາງນະໂຍບາຍ, ຫາວິ ທີທາງແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມນໍ້າໃນ 13 ປະເທດ ສະມາຊິກ WEPA. ໃນກອງປະຊຸມປະຈຳປີ 2016 ນີ້ແມ່ນໄດ້ຍົກເອົາບັນຫາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດການນໍ້າເປື້ອນຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳມາແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ປືກສາຫາລືແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ. ລາຍລະອຽດຂອງກອງປະຊຸມມີຄື:

 

ວັນທີ 25 ມັງກອນ 2016 ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງ WEPA ໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີປະສົບການ ແລະ ວິທີການສຳລັບການຈັດການນໍ້າເປື້ອນຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ໃນສາມຫົວຂໍ້ຄື ເປັນຕົ້ນ: (1) ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ໂດຍອົງການປົກຄອງທ້ອງ ຖິ່ນ, (2) ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດການນໍ້າເປື້ອນຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ,​ແລະ (3) ການກຳນົດກົນໄກໃນການຊຸກຍູ້ທາງດ້ານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ການຈັດການນໍ້າເປື້ອນ ຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດໄດ້ແບ່ງເປັນກຸ່ມເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາໃນສາມຫົວຂໍ້ ແລ້ວນຳສະເໜີຜົນຂອງການປືກສາຫາລືຕໍ່ທີ່ປະຊຸມເພື່ອເປັນການກຳນົດວິທີການທາງດ້ານເຕັກນິກໃນແຕ່ລະໜ້າວຽກ.

ວັນທີ 26 ມັງກອນ 2016 ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງ WEPA ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ WEPA ໃນປິ 2015 ຜ່ານມາ ແລະ ສະເໜີແຜນງານເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນປີ 2016 ໂດຍກອງເລຂາຂອງ WEPA, ເຊີ່ງທີ່ປະຊຸມແມ່ນໄດ້ເຫັນດີກັບບົດລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2015. ສຳລັບແຜນງານ WEPA ໃນປີ 2016 ແມ່ນເຫັນດີກຳນົດເອົາຫົວຂໍ້ ການຈັດການນໍ້າເປື້ອນຈາກຟາມລ້ຽງສັດແບບ ອຸດສາຫະກໍາໃນອາຊີ,  ຊີ່ງຈະໄດ້ເຮັດເປັນກໍລະນີສືກສາການລ້ຽງສັດເປັນຟາມຂະໜາດໃຫຍ່ ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ.

ໃນວັນທີ 27 ມັງກອນ 2016 ໄດ້ລົງໄປຍ້ຽມຍາມຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການຈັດການນໍ້າເປື້ອນຈາກ ຂັ້ນຕອນການຜະລິດ ແລະ ລະບົບບຳບັດນໍ້າເປື້ອນກ່ອນປ່ອຍອອກສູ່ແຫຼ່ງນໍ້າທຳມະຊາດ ຂອງໂຮງງານເບຍລາວ ຢູ່ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງ WEPA ໃນວັນທີ 25 -​27 ມັງກອນ 2016 ເຫັນໄດ້ວ່າກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການຈັດການວຽກງານສິ່ງແວດລ້ອມນໍ້າ (ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດການນໍ້າເປື້ອນ) ໃນອາຊີ ເຊີ່ງເປັນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການວາງແຜນນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ເພື່ອກຳນົດທິດທາງແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມນໍ້າໃນ 13 ປະເທດສະມາຊິກ WEPA.

LAST_UPDATED2