English (United Kingdom)Lao
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວບໄຊ ຂອງ ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ
PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຄິດສະຫວາດ ບຸດດີ   
ມື້ຈັນທີ່ 28 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 14: 45

ໜ້າທີ່ ຂອງ ພະ​ແນ​ກ ສັງລວມ

 1. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ​ ແລະ ກົມວາງອອກ​ ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ;
 2. ຫັນເອົາແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຂອງກົມ ມາເປັນໜ້າວຽກລະອຽດຂອງ​ພະ​ແນ​ກຕົນ ພ້ອມທັງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
 3. ສັງລວມ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງົບປະມານຂອງກົມ ເພື່ອນໍາສະເໜີເຂົ້າ​ແຜນການ ຂອງກະຊວງ;
 4. ເປັນໃຈກາງສັງລວມຂໍ້ມູນໃນການສ້າງນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບ ການປ້ອງກັນ, ການຄວບຄຸມມົນລະພິດ, ຄຸ້ມຄອງ ສານເຄມີເປັນພິດ, ສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອອື່ນໆ;
 5. ສ້າງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຮັບປະກັນທັງດ້ານ ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ ການເມືອງ ແລະ ວິຊາສະເພາະຂອງກົມ;
 6. ຮັບຜິດ​ຊອບ​ວຽກງານຂາ​ເຂົ້າ-ຂາ​ອອກ, ສັງລວມ, ເກັບ​ມ້ຽນ, ນຳສົ່ງ ແລະ ຕິດຕາມເອກະສານ, ວຽກ​ງານຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ພິທີການ ລວມທັງບັນທຶກກອງ​ປະຊຸມ​ພາ​ຍ​ໃນກົມ, ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົມປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ແລະ 5 ປີ;
 7. ເກັບ​ກຳ ແລະ ສັງລວມສ້າງຖານ​ຂໍ້​ມູນແຫຼ່ງກຳເນີດມົນລະພິດ ແລະ ສະຖິຕິການຄຸ້ມຄອງສານເຄມີເປັນ ພິດ, ສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອອື່ນໆ ພ້ອມ;
 8. ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ​ນໍາ​ສະ​ເໜີຂັ້ນ​ເທິງ ຫຼື ຂະແໜງການກ່ຽວຂອງ ສັ່ງໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກໂຄງການລົງທຶນ ຫຼືກິດຈະການ ຕ່າງໆທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມົນລະພິດ ສ້າງຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ບົນ ພື່ນຖານໄດ້ຮັບການລາຍງານຈາກ ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນທິ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 9. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ ບັນຊີ ລາຍ​ຮັບ-ລາຍຈ່າຍແບບລວມສູນ ສໍາລັບງົບປະມານລັດ, ງົບປະ ມານຈາກໂຄງການຮ່ວມມື ແລະ ລົງທຶນຂອງກົມ ລວມທັງສະຫຼຸບລາຍງານການນໍາໃຊ້ ປະຈໍາເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈໍາປີ ແລະ 5 ປີ;
 10. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມຕົນ; ຄຸ້ມຄອງ, ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ,  ສ້າງແຜນບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ,​ ຊັບຊ້ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ລວມທັງການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກົມຕົນ ຕາມລະບຽບທີ່ກຳນົດ;
 11. ຕິດຕາມ​ການ​ປະຕິບັດ​ສິດ, ໜ້າທີ່ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​​ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ສິດ​ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງພະ​ແນ​ກຕົນ ​ເພື່ອ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ປະກົດການ​ລະ​ເມີດ​ມະຕິ, ຄໍາ​ສັ່ງ, ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບການ​ຕ່າງໆຂອງ​ລັດ;
 12. ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ທັງ​ພາຍ​ໃນ, ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນຕ່າງໆ ​ເພື່ອ​ຂົນຂວາຍ​ການສະໜັບສະໜູນດ້ານ​ເຕັກນິກ​-ວິຊາ​ການ ​ແລະ ທຶນຮອນເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກງາ​ນຂອງກົມຕົນ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍ ​ແລະ ການ​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ຂັ້ນ​ເທິງ;
 13. ຄຸ້ມ​ຄອງຊັບ​ສິນ ​ແລະ ​ເອກະສານ​ຂອງພະ​ແນ​ກຕົນ ພ້ອມ​ທັງ​ຂຶ້ນ​ແຜນການ, ງົບປະມານ ​ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ​​ ຂອງພະ​ແນ​ກຕົນ ​ຕໍ່​ຫົວໜ້າ​ກົມເປັນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 14. ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນ ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກໍານົດ​ໄວ້​ໃນ​ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ​ແລະ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງຫົວ ໜ້າ​ກົມ.
LAST_UPDATED2
 
PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຄິດສະຫວາດ ບຸດດີ   
ມື້ຈັນທີ່ 28 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 15: 21

ໜ້າທີ່ພະ​ແນ​ກ ຄວບ​ຄຸມ​ມົນ​ລະ​ພິດທາງ​ດິນ ແລະ ນໍ້າ

 1. ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ຂອງລັດຖະບານ, ກະຊວງ​ ແລະ ກົມ ວາງອອກ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ;
 2. ຫັນເອົາແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການ ຂອງກົມ ມາເປັນໜ້າວຽກລະອຽດ ຂອງ​ພະ​ແນ​ກຕົນ ພ້ອມ ທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
 3. ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ, ປັບປຸງລະບຽບການ, ມາດຕະຖານຄຸນນະພາບດິນ ແລະ ນໍ້າ, ມາດຕະຖານຄວບຄຸມ   ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງນໍ້າ ແລະ ຄູ່​ມື​ແນະນຳ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ ກ່ຽວກັບການ​ຄວບ​ຄຸມ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ ດິນ ​ແລະ ນໍ້າ;
 4. ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກວດກາແກ້ໄຂບັນຫາມົນລະພິດທາງດິນ ແລະ ນໍ້າ, ກວດກາຄຸນນະພາບນໍ້າ ຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນ, ​ກິດຈະ​ການ ​ແລະ ການ​ບໍລິການຕ່າງໆ;
 5. ເປັນກອງເລຂາຊ່ວຍວຽກ ຈຸດປະສານງານແຫ່ງຊາດ ຕໍ່ ສົນທິສັນຍາ ມິນາມາຕະ ວ່າດ້ວຍ ສານບາຫຼອດ;
 6. ປະສານສົມທົບກັບສູນຝຶກອົບຮົມຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມລວມທັງພາກສ່ວນອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂອງ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສຳມະນາດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ການຄວບຄຸມມົນລະພີດ ທາງດິນ ແລະ ນຳ;
 7. ຈັດກອງປະຊຸມ, ໂຄສະນາ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ແລະ ປູກຈິດ​ສຳນຶກ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​​ດິນ ແລະ ນໍ້າ​ໃຫ້​ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
 8. ຕິດຕາມ​ການ​ປະຕິບັດ​ສິດ, ໜ້າທີ່ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​​ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ສິດ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງພະ​ແນ​ກຕົນ ​ເພື່ອ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ປະກົດການ​ລະ​ເມີດ​ມະຕິ, ຄໍາ​ສັ່ງ, ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບ ການ​ຕ່າງໆຂອງ​ລັດ;
 9. ຄຸ້ມ​ຄອງຊັບ​ສິນ ​ແລະ ​ເອກະສານ​ຂອງພະ​ແນ​ກຕົນ ພ້ອມ​ທັງ​ຂຶ້ນ​ແຜນການ, ງົບປະມານ ​ແລະ ສະຫຼຸບ ລາຍງານການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ​​ຂອງພະ​ແນ​ກຕົນ ​ຕໍ່ຫົວໜ້າກົມ ເປັນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນ ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​ກໍານົດ​ໄວ້​ໃນ​ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ​ແລະ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງຫົວ ໜ້າກົມ.
LAST_UPDATED2
 
ການເຊື່ອມໂຍງເວບໄຊ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຄິດສະຫວາດ ບຸດດີ   
ມື້ພະຫັດທີ່ 22 ມີນາ 2018 ເວລາ 14: 45

ການເຊືອມໂຍງເວບໄຊ:

ຄະນະລັດຖະບານ

ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ

ສືມົນຊົນຕ່າງໆ

ບັນດາກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນ ພາຍໃນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ບັນດາເວບໄຊຕ່າງໆ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ

LAST_UPDATED2
 
<< ເລີ່ມຕົ້ນ < ຖອຍຫຼັງ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ຕໍ່ໄປ > ສຸດທ້າຍ >>

Page 2 of 15