Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ພະແນກ ຄົ້ນຄ້ວາ ຄຳຮ້ອງ ແລະ ຄຳສະເໜີ
ພະແນກ ຄົ້ນຄ້ວາ ຄຳຮ້ອງ ແລະ ຄຳສະເໜີ PDF Print E-mail

ທ່ານ ແສງມົວ ທ່າວເພຍຫຼວງ ຫົວໜ້າພະແນກ

ທ່ານ ພອນທະວີ ມຸນທາ

ຮອງພະແນກ

ທ່ານ ສີເມືອງ ເພັດຊົມພູ

ຮອງພະແນກ

ທ່ານ ນ. ນວນຈັນ ແກ້ວມະນີວັນ

ຫົວໜ້າຂະແໜງງານ

ທ່ານ ວິລະພົນ ແພງມະລາດ

ຫົວໜ້າຂະແໜງງານ

ທ່ານ ສິດທິໄຊ ສິລິຈັກ

ວິຊາການ

ທ່ານ ນ . ຈັນທະລາ ວັນນະອິງ

ວິຊາການ

  • ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ

.1. ຄົ້ນຄ້ວາຮ່າງມະຕິ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ, ນິຕິ​ກຳ​ຕ່າ​ງໆໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງຕ່າງໆ

ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອສະເໜີຫົວໜ້າກົມພິ

ຈາລະນາ;

2. ຄົ້ນຄ້ວາ​ຄຳ​ຮ້ອງ ແລະ ຄຳ​ສະ​ເໜີ​ຂອງ​ພົນລະ​ເມືອງ ​ຫຼື ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຕ່າງໆ ທີ່​ມີ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ທີ່​

ພົວພັນກັບການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍປະສານ​ສົມທົບ​

ກັບ​ທຸກ​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສະເໜີຫົວໜ້າກົມພິຈາ;

3. ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ຄຳ​ຕັດສິນ​ຂອງ​ສານ​ ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ຊັບພະຍາກອນ​

ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ;

4. ສ້າງ​ແຜນການ​, ໂຄງການ, ງົບປະມານ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານ​ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບ

ລາຍງານແກ້ໄຂ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ໃຫ້ຂັ້ນເທິງເປັນປົກກະຕິ;

5.   ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ສັງລວມສະຖິຕິ ແລະ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວ ກວດກາຮອບດ້ານຂອງວຽກງານ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ;

6.   ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ຫົວໜ້າກົມ;

 

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ໂທ  + 856 21 261 226

Fax : +856 21 261 221

Last Updated on Saturday, 03 August 2013 22:14