Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ພະແນກກວດກາລັດ-ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ພະແນກກວດກາລັດ-ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ PDF Print E-mail

ທ່ານ ລັດດາພອນ ສີສະອາດ
ຫົວໜ້າພະແນກ

 

ທ່ານ ພອນປະສົງ ສີລາດວງເລີດ
ຮອງພະແນກ


 

 

 

ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ເລືອງລິດທິເດດ
ວິຊາການ

ທ່ານ ພອນປະດິດ ສຸກຈະເລີນ
ວິຊາການ

ທ່ານ ເຊີ້ນໄຕ້ ພະໄຊ
ວິຊາການ

ທ່ານ ນ. ເດດໄພວັນ ມະຫາພົນ
ວິຊາການ

ທ່ານ ລັກ ດວງຈັນ
ວິຊາການ

 

ຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອງພະແນກກວດກາລັດ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

 

 1. ຄົ້ນຄ້ວາ; ຮ່າງມະຕິ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດກາລັດ ແລະຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງເພື່ອສະເໜີຫົວໜ້າກົມພິຈາລະນາ;
 2. ກວດກາການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ, ແຜນ  ການຂອງກະຊວງວາງອອກ;
 3. ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດທີ່ຂຶ້ນກັບຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 4. ເຂົ້າຮ່ວມກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ການຮ່າງເນື້ອໃນສັນຍາ, ເຈລະຈາ ກັບນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດກ່ຽວກັບການເຊົ່າ ຫຼື ສໍາປະທານຊັບພະຍາກອນ  ທໍາມະຊາດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ;
 5. ກວດກາການປະຕິບັດນິຕິກໍາ ຂອງບັນດາການຈັດຕັ້ງລັດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ ແລະ ພົນລະເມືອງ ທີ່ພົວພັນກກັບຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ​ແລະ ວຽກ​ງານຂອງຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 6. ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານຂອງລັດ, ໂຄງການລົງທຶນຂອງ​ລັດ, ກອງທຶນສະໜັບສະໜູນຕ່າງໆ ຂອງຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 7. ກວກກາສະກັດກັ້ນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງທຸກຮູບ ແບບຢູ່ໃນການຈັດຕັ້ງລັດ,ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
 8. ໃນສິດຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ  ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 9. ກວດກາການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ການປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ຜູ້ທີ່ ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍ;
 10. ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 11. ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີຜົນການກວດກາໃຫ້ຫົວໜ້າກົມພິຈາລະນາ;
 12. ສ້າງ​ແຜນການ​, ໂຄງການ, ງົບປະມານ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານກວດກາ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບລາຍງານຂັ້ນເທິງເປັນປົກກະຕິ;
 13. ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ສັງລວມສະຖິຕິ ແລະ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວກວດກາຮອບດ້ານຂອງວຽກງານ ກວດລັດ;
 14. ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ຫົວໜ້າກົມ;
Last Updated on Saturday, 03 August 2013 22:09