Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ພະແນກກວດກາພັກ
ພະແນກກວດກາພັກ PDF Print E-mail

ທ່ານ ຄຳຮັກ ວັນນະອິງ ຫົວໜ້າພະແນກ

 

ທ່ານ ຍຸດທະສິດ ພິດສະໄໝ

ຮອງພະແນກ

 

ທ່ານ ລຳເພັດ ໄຊໂກສີ ຫົວໜ້າຂະແໜງກວດກາກົງຈັກ

ທ່ານ ນ. ວິໄລພອນ ແພງສະຫັວດ ວິຊາການ ທ່ານ ໄຊຍະສັກ ພູມີໄຊ ວິຊາການ

ທ່ານ ນ. ອິນທະຫຼາ ຂ່າວວໍລະວົງ ວິຊາການ
Last Updated on Saturday, 03 August 2013 22:05