Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຕິດຕໍ່ພົວພັນ PDF Print E-mail

ກົມກວດກາ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,


ຖະໜົນ : ເຈົ້າອະນຸວົງ, ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄຳເໜືອ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ,

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທ / Fax +856 21  261 221

ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ແຜນການ

ເວບໄຊ: http://doi.monre.gov.la

Last Updated on Tuesday, 24 June 2014 09:12