English (United Kingdom)Lao
ສິ່ງພິມ
Calculation for the emission factor for electricity generation in Lao PDR, 2010 PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ວັນທອນ ພົນນະສານ   
ມື້ຈັນທີ່ 27 ມັງກອນ 2014 ເວລາ 11: 01

Calculation for the emission factor for electricity generation
in Lao PDR, 2010


LAST_UPDATED2
 
ເຄື່ອງມືສື່ສານ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ວັນທອນ ພົນນະສານ   
ມື້ພະຫັດທີ່ 02 ມັງກອນ 2014 ເວລາ 10: 38

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ


1.) ແຜ່ນພັບ

2.) ໜັງສືໂຄສະນາເຜີຍແຜ່


3.) ໂປສເຕີ 

4.) ສາລະຄະດີເລື່ອງສັ້ນ


LAST_UPDATED2
 
ບົດສື່ສານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບ ທີ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ(SNC) PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ວັນທອນ ພົນນະສານ   
ມື້ພຸດທີ່ 20 ມີນາ 2013 ເວລາ 12: 01

 

 

 

ບົດສື່ສານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບ ທີ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ

Second National Communication for Climate Change

LAST_UPDATED2
 
ບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ແລະ ການພິຈາລະນາ ໂຄງການກົນໄກການພັດທະນາສະອາດຢູ່ ສປປ ລາວ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ວັນທອນ ພົນນະສານ   
ມື້ພຸດທີ່ 20 ມີນາ 2013 ເວລາ 10: 55

ບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ແລະ ການພິຈາລະນາ

ໂຄງການກົນໄກການພັດທະນາສະອາດຢູ່ ສປປ ລາວ

Guidelines on Development and Consideration of Proposed

Clean Development Mechanism Project in Lao PDR

LAST_UPDATED2
 
ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ວັນທອນ ພົນນະສານ   
ມື້ພະຫັດທີ່ 14 ມີນາ 2013 ເວລາ 14: 09

ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ ໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

National Adaptation of Action to Climate Change

LAST_UPDATED2
 
<< ເລີ່ມຕົ້ນ < ຖອຍຫຼັງ 1 2 ຕໍ່ໄປ > ສຸດທ້າຍ >>

Page 1 of 2