English (United Kingdom)Lao
ເຄື່ອງມືສື່ສານ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ວັນທອນ ພົນນະສານ   
ມື້ພະຫັດທີ່ 02 ມັງກອນ 2014 ເວລາ 10: 38

ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ


1.) ແຜ່ນພັບ

2.) ໜັງສືໂຄສະນາເຜີຍແຜ່


3.) ໂປສເຕີ 

4.) ສາລະຄະດີເລື່ອງສັ້ນ


LAST_UPDATED2