English (United Kingdom)Lao
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວບໄຊ ຂອງ ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ພະແນກຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ວັນທອນ ພົນນະສານ   
ມື້ຈັນທີ່ 28 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 15: 37

ໜ້າທີ່ ພະແນກຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ

1.  ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບການຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ ໄພພິບັດ, ການຟື້ນຟູ, ການປົວແປງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ຫລັງໄພພິບັດ ໃຫ້ເປັນ ແຜນງານ, ແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ຄູ່ມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍລະອຽດ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດວຽກງານ ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;

2.  ເປັນໜ່ວຍງານປະຈຳ ເພື່ອຊ່ວຍ ກພປ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານເລຂານຸການດ້ານວິຊາການ ຂອງຄະນະກຳ ມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ແຫ່ງຊາດ, ເປັນຕົ້ນການສ້າງແຜນການເຄືອນໄຫວ ແລະ ບົດສະ ຫລຸບລາຍງານ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ການຈັດກອງປະຊຸມ, ການລາຍງານ, ການປະສານງານ, ການລົງພາກສະໝາມ ແລະ ອື່ນໆ;

3.  ເປັນໜ່ວຍງານປະຈຳ ເພື່ອຊ່ວຍ ກພປ ໃນການເປັນໃຈກາງປະສານງານ ກັບ ຈຸດປະສານງານ ຂອງບັນດາຂະ    ແໜງການ ໃນທຸກລະດັບ ກ່ຽວກັບ ການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ;

4.  ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບວຽກງານການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ການຟື້ນຟູ, ການປົວແປງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ຫລັງຈາກໄພພິບັດ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນສັງຄົມ ທັງໃນລະດັບຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ;

5.  ປຸກລະດົມ ແລະ ຂົນຂວາຍບັນດາການຈັດຕັ້ງ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບຸກຄົນ ກໍຄື ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ສະໜັບສະ ໜູນດ້ານການເງິນ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງ, ເຫື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາ ເຂົ້າໃນວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ;

6. ຊ່ວຍ ກພປ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານງົບປະມານ, ການເງິນ, ກອງທຶນ, ການບໍລິຈາກ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆ ລວມທັງ ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຊັບສິນ ຕ່າງໆ ຂອງຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ ແຫ່ງຊາດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ;

7.  ຂຶ້ນແຜນພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ຊັບສົມບັດຂອງລັດ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ລວມທັງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນພະແນກ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;

8.  ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາ ການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານ ເຕັກນິກ-ວິຊາການ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ທຶນຮອນເຂົ້າໃນ ວຽກງານ ການຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ ໄພພິບັດ, ການຟື້ນຟູ, ການປົວແປງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ຫລັງຈາກໄພພິບັດ;

9.  ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫລຸບສັງລວມ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະແນກ ກໍຄື ວຽກງານການຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ ໄພພິບັດ, ການ ຟື້ນຟູ, ການປົວແປງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ ຫລັງຈາກໄພ ພິບັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທີງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ພະແນກເລຂານຸການຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ມີ 2 ຂະແໜງ ຄື:

1)  ຂະແໜງ ຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງ ໄພພິບັດ;

2)  ຂະແໜງ ເລຂານຸການ;

LAST_UPDATED2
 
ພະແນກສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ວັນທອນ ພົນນະສານ   
ມື້ຈັນທີ່ 28 ພຶດສະພາ 2012 ເວລາ 15: 33

ໜ້າ​ທີ່​ ຂອງ ພະແນກສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກ

1.    ຄົ້ນຄ້ວາຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການຂອງກົມ ໃຫ້ເປັນໜ້າວຽກລະອຽດ ຂອງພະແນກ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ມີ ປະສິດທິຜົນສູງ;

2.   ເກັບກຳສັງລວມ ພ້ອມທັງຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ, ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສະ   ໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບສະພາບ ໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຜົນການວິໄຈຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ;

3.   ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ກັບບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໃນລະດັບ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການແຈ້ງຂ່າວເຕືອນ ໄພລ່ວງໜ້າ, ຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ຫລື ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບບັນ ຫາຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບເຫດສຸກເສີນ ຫລື ໄພພິບັດ ທີ່ຈະເກີດ, ພວມເກີດ ຫຼື ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຫລື ຢູ່ກັບປະເທດໄກ້ຄຽງ, ພາກພື້ນ ຫລື ໃນໂລກ;

4. ສ້າງແຜ່ນພັບ, ວາລະສານ ແລະ ສິ່ງພີມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ອອກສູ່ ສັງຄົມ;

5. ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ກັບບັນດາພະແນກການພາຍໃນກົມ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໃນລະດັບຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃນການສ້າງຈິດສຳນຶກ ຫລື ຂະບວນການຕ່າງໆ ທີ່ກວມລວມ ທັງໃນສອງຂົງເຂດ ຄື ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນ​ແປງດິນຟ້າອາກາດ;

6.  ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາສຳພັນດ້ານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ດິນຟ້າອາກາດ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນສັງຄົມ ທັງໃນລະດັບຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ;

7.   ປະສານງານຢ່າງໄກສິດ ກັບກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ເພື່ອຕິດຕາມສະພາບອາກາດ ແລະ ລະ ດັບນ້ຳຂອງ ແລະ ສາຂາເພື່ອແຈ້ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຕື່ອນໄພລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນກັບເຫດການ;

8.   ເກັບກຳ, ບັນທຶກ ທັງແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາ ສຳພັນດ້ານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ທັງກັບພາກສ່ວນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ;

9.   ຂຶ້ນແຜນພ້ອມທັງຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ຊັບສົມບັດຂອງລັດ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ລວມທັງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນພະແນກ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ;

10.  ພົວພັນ, ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນ ເຂົ້າໃນ ວຽກງານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານດ້ານການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ;

11. ຕິດຕາມກວດກາ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫລຸບສັງລວມ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະແນກ ກໍຄື ວຽກງານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາສຳພັນດ້ານ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທີງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

12.  ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າກົມ.

ພະ​ແນ​ກຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາສຳພັນປະກອບ​ດ້ວຍ 2 ຂະ​ແໜງ ຄື:

1)      ຂະ​ແໜງຂໍ້​ມູນ ແລະ ຂ່າວສານ;

2)     ຂະ​ແໜງສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດຈຳນຶກ;

LAST_UPDATED2
 
ຄະນະກົມ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ວັນທອນ ພົນນະສານ   
ມື້ຈັນທີ່ 20 ເມສາ 2015 ເວລາ 14: 42

LAST_UPDATED2
 
ຝຶກອົບຮົມ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 03 ເມສາ 2018 ເວລາ 10: 37

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບ ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນຖານ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ​ຂະ​ແໜງການ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ຂັ້ນ​ແຂວງ, ​ຂັ້ນ​ເມືອງ ໃນວັນທີ 22-23 ມີນາ 2018, ຢູ່ທີ່ເມືອງ ຄໍາ​ເກີດ, ​ແຂວງ ​ບໍລິ​ຄຳ​ໄຊ.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
VACANCY ANNOUNCEMENT FOR National Consultant for Measures Taken to Facilitate Adequate Adaptation PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 27 ມີນາ 2018 ເວລາ 10: 27

 

VACANCY ANNOUNCEMENT FOR

National Consultant for Measures Taken to Facilitate Adequate Adaptation (V&A)

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 11 ຕຸລາ 2016 ເວລາ 09: 37

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

Structure Organization of Department of Climate Change

LAST_UPDATED2
 
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາ​ຫາລື ​ການ​ກະກຽມການ​ປະ​ເມີນ​ຄວາມ​ບອບ​ບາງ ​ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ຈັນທີ່ 05 ມີນາ 2018 ເວລາ 11: 25

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາ​ຫາລື ​ການ​ກະກຽມການ​ປະ​ເມີນ​ຄວາມ​ບອບ​ບາງ ​ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ພາຍ​ໃຕ້​ໂຄງການ ສ້າງ​ບົດ​ສື່ສານ ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກ່ຽວກັບ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ສະບັບ​ທີ 3 ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຄັ້ງວັນທີ 18 ກັນຍາ 2017, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງ​ປະຊຸມ ກົມ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຄຸນ​ນະພາ​ບສີ່​ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ກຊສ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນ ແລະ ຜົນການສໍາຫຼວດທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ ຂອງ ສ ປປ ລາວ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ພຸດທີ່ 26 ກໍລິກົດ 2017 ເວລາ 11: 01

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນ ແລະ ຜົນການສໍາຫຼວດທາດອາຍເຮືອນແກ້ວ  ຂອງ ສ ປປ ລາວ

ພາຍໃຕ້ ໂຄງການສ້າງບົດສື່ສານ ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ສະບັບທີ 3

ໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2017, ທີ່ ຫ້ອງໂຮງແຮມດອນຈັນ ພຣາເລດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ປຶກສາຫາລືແລະປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ຮ່າງບົດລາຍງານການວິເຄາະຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກແລະການກໍານົດວິທີການຫຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຕິ້ວ ພີມທອງ   
ມື້ສຸກທີ່ 02 ມິຖຸນາ 2017 ເວລາ 10: 30

ກອງປະຊຸມ ປຶກສາ​ຫາລື ​ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນ ຕໍ່ ຮ່າງບົດລາຍງານ ການວິເຄາະຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ການກໍານົດວິທີການ ໃນການສົ່ງເສີມ ເຕັກໂນໂລຊີ ສໍາລັບ ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຢູ່ໃນ ຂະແໜງກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-12 ພຶດສະພາ 2017, ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-12 ພຶດສະພາ 2017, ກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນ ຕໍ່ກັບ ຮ່າງບົດລາຍງານ ການວິເຄາະຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ການກໍານົດວິທີການ ໃນການສົ່ງເສີມ ເຕັກໂນໂລຊີ ສໍາລັບ ການຫຼຸດຜ່ອນອາຍເຮືອນແກ້ວ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຢູ່ໃນ ຂະແໜງກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ. ພາຍ​ໃຕ້​ການເປັນປະທານ​ໂດຍ ທ່ານ ສັງຂານ ທ່ຽງທຳມະວົງ, ຮັກສາການ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຊຶ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມມາຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄື: ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້, ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ບັນດາພະແນກພາຍໃນກົມກອງ ພາຍໃນ ກຊສ ລວມທັງໝົດ 30 ກວ່າທ່ານ.

LAST_UPDATED2
ອ່ານເພິ່ມເຕິມ...
 
ບົດຄວາມ ອື່ນ ໆ...
<< ເລີ່ມຕົ້ນ < ຖອຍຫຼັງ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ຕໍ່ໄປ > ສຸດທ້າຍ >>

Page 1 of 14