English (United Kingdom)Lao

Login Formສະຖິຕິຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ ວັນນີ້10
mod_vvisit_counterຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ ມື້ວານ18
mod_vvisit_counterຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ ອາທິດນີ້10
mod_vvisit_counterຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ ເດືອນນີ້219
mod_vvisit_counterຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ ທັງໝົດ45982

Who's Online

ເຮົາມີ 3 ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ອອນໄລນ
ໜ້າທີ່ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ກຈພດ   
ມື້ຈັນທີ່ 04 ມິຖຸນາ 2012 ເວລາ 14: 44

ໜ້າທີ່:

1.         ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແນວທາງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ ຂອງພັກ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງລັດ ກ່ຽວກັບວຽກງານການສຳຫຼວດ,ຈັດສັນ,  ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

;

 

2.        ຄົ້ນ­ຄວ້າ, ຫັ­ນເອົາ­ນະໂຍບາຍ, ແ­ນວທາງ, ແຜ­ຍຸດທະສາດ, ຄຳສັ່ງແນ­ະນ­ຳ, ຂໍ້ຕົກລົງ,  ຄຳສັ່ງແນ­ະນຳ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ແຈ້ງກາ­ນ ແລະ ແຈ້ງການອື່ນໆ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນ­êຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມາເປັ­ນແຜ­ນການ­, ແຜນ­ງາ­ນ ແລະ ໂຄງກາ­ນລະອຽດ ໃ­ນຂອບເຂດຕົນ­ຮັບຜິດຊອບ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະ ສິດທິຜົ­ສູງ;

3.         ສ້າງແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພື່ອສະເໜີ ຂັ້ນເທິງຮັບຮອງ.

4.        ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້;

5.         ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນງົບປະມານລະອຽດ  ສຳລັບການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງກົມ ເພື່ອເອົາເຂົ້າແຜນການລວມ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ນຳສະເໜີຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ ອະນຸມັດ;

6.         ຄຸ້ມຄອງ, ດຳເນີນການສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່ຈັດສັນ, ຈັດແບ່ງເຂດ, ຈັດແບ່ງປະເພດການ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ກຳນົດເຂດໃຫ້ ເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານທີ່ດິນ;

7.         ສ້າງແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນລະດັບ ທ້ອງຖິ່ນ, ເຂດແຄ້ວນ ແລະ ແຫ່ງຊາດ;  ວາງແຜນການນຳໃຊ້  ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທີ່ດິນມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ມີມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນ;

8.         ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີກ່ຽວກັບການມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ຂະແໜງການ, ການຈັດຕັ້ງ, ນິຕິ ບຸກຄົນ ແລະ ບຸກຄົນ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຕາມແຜນຈັດສັນກຳນົດໄວ້;

9.         ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີ ກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນປະເພດທີ່ດິນ ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງ ແລະ ຈຸດພິເສດ ຂອງ ແຕ່ລະເຂດ ແລະ ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ;

10.      ອອກໃບຢັ້ງຢືນຜົນການສຳຫຼວດທີ່ດິນ, ໃບຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການພັດທະນາ ທີ່ດິນ;

11.      ເກັບຄ່າບໍລິການດ້ານວິຊາການ ຕາມລະບຽບການ;

12.      ດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຕາມເປົ້າໝາຍຂອງການຈັດສັນ, ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຂອງບັນດາໂຄງການ ແລະ ກິດຈະການ ຕ່າງໆ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;

13.      ສັງລວມ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ພົວພັນກັບແຜນຈັດສັນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ຜນທີ່ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ການຫັນປ່ຽນປະເພດທີ່ດິນ, ການສຳປະທານທີ່ດິນ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ໄດ້ຈາກການສຳຫລວດທີ່ດິນ;

14.      ປະກອບຄຳເຫັນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ຽວກັບການຈັດສັນ, ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ  ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມແຜນຈັດສັນ ໂດຍປະສານສົມທົບ ກັບການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

15.      ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂະແໜງການ ສາຍຕັ້ງຂອງຕົນຢູ່ແຕ່ລະຂັ້ນ ເພື່ອສຳຫຼວດຈັດສັນ, ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລ້ວນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງຮັບຮອງ;

16.      ຄຸ້ມຄອງ, ກໍ່ສ້າງ, ບຳລຸງ, ສຶກສາອົບຮົມ, ບັນຈຸສັບຊ້ອນພະນັກງານລັດຖະກອນ ເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງ ງານຕ່າງໆ  ເພື່ອເຮັດສຳເລັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ;

17.      ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ເພື່ອຂໍການສະໜັບສະ ໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ຕາມການ ຊີ້ີ້ນຳ  ແລະ ມອບໝາຍຈາກຂັ້ນເທິງ;

18.      ສະຫຼຸບສັງລວມ ການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານຮອບດ້ານຂອງກົມ ເພື່ອລາຍງານຂັ້ນເທິງເປັນແຕ່ລະ ໄລຍະ;

19.     ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ແລະ ຕາມກົດໝາຍກຳນົດໄວ້.

LAST_UPDATED2