English (United Kingdom)Lao
ຂອບເຂດສິດ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ແສງຕາວັນ ກົມມະເມືອງ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 19 ມິຖຸນາ 2012 ເວລາ 09: 27
 • ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ,ແຈ້ງການແລະ ຄຳແນະນຳດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບ​​ ວຽກງານການປະເມີນຜົນ ກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ​ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ ລວມທັງ ວຽກງານການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ມວນ​ຊົນ​ຕໍ່​ໂຄງການ​ລົງທຶນ ​ແລະ ກິດຈະການ​ຕ່າງໆ;
 • ເຊັນໜັງສືສະເໜີ,​ ບົດປະກອບຄຳເຫັນ,​ ບັດເຊີນ, ແຈ້ງການ, ສະໂນດນຳສົ່ງ,​ ບົດລາຍງານ,​ ບົດບັນທຶກ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ​ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ, ການ​ສ້າງ​ແຜນການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ສັງຄົມ ​ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ ທີ່​ຂຶ້ນກັບ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງ​ຕົນ;
 • ກວດກາໄດ້ທຸກສະຖານທີ່ ໃນຂອບເຂດໂຄງການ ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງ ທີ່ພົວພັນກັບຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ສັງຄົມ ​ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ, ວຽກງານການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ສັງຄົມ ​ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ, ການ​ປະຕິບັດ​​ແຜນການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ສັງຄົມ ​ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ ລວມທັງ ການ​ປະຕິບັດ​ພັນທະ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ວຽກງານ ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ມວນ​ຊົນ ຂອງ​ໂຄງການລົງທຶນ ​ແລະ ກິດຈະການ​ຕ່າງໆ ໂດຍ​ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ ທັງຢູ່​ພາຍ​ໃນ ກຊສ ​ແລະ ຂະ​ແໜງ ການ​ອື່ນ​ ທັງ​ໃນ​ລະດັບ​ຂັ້ນສູນ​ກາງ ​ແລະ ຂັ້ນທ້ອງ​ຖິ່ນ;
 • ແຈ້ງເຕືອນ ​ແລະ ​ເປັນ​ເຈົ້າການ ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ ທັງຢູ່​ພາຍ​ໃນ ກຊສ ​ແລະ      ຂະ​ແໜງການ​ອື່ນ​ ທັງ​ໃນ​ລະດັບ​ຂັ້ນສູນ​ກາງ ​ແລະ ຂັ້ນທ້ອງ​ຖິ່ນ ນໍາສະ​ເໜີຂັ້ນ​ເທີ​ງ ປັບໄໝ ແລະ ສັ່ງໂຈະ ກິດຈະການຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ ຫຼື​ ຍົກ​ເລີກ​ໃບຢັ້ງຢືນ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ໃນກໍລະນີເຫັນວ່າ ໂຄງການ ລົງທຶນ ​ແລະ ກິດຈະການ​ຕ່າງໆ ​ບໍ່​ໄດ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່ ຫລື ປະຕິບັດ​ໄດ້ຕາມມາດ​ຕະການ​ປ້ອງ​ກັນ​ ​ແລະ ຫລຸດຜ່ອນ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມສັງຄົມ ​ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້​ໃນແຜນການຄຸ້ມຄອງ ​ແລະ ຕິດຕາມ​ກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ​ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ ລວ​ມທັງ ມາດຕະການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທໍາ​ມະ​ຊາດ ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້​ເປັນເງື່ອນໄຂ ຂອງໃບຢັ້ງຢືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ພັນທະທາງດ້ານສິ່ງແວດ ລ້ອມສັງຄົມ ​ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ​ແລະ ກິດຈະການ​ຕ່າງໆ ທີ່ມີສັນຍາສຳປະທານ ຫຼື ສັນຍາຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ;
 • ສະ​ເໜີຍ້ອງຍໍບຸກຄົນ, ນິຕິ​ບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການ​ຈັດຕັ້ງທີ່​ມີ​ຜົນງານ​ດີ​ເດັ່ນ ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ​ແລະ ກິດຈະການ​ຕ່າງໆ;
 • ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ສຳນັກງານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະ, ງົບປະມານ ແລະ ລາຍຮັບວິຊາການ ຕາມ ລະບຽບການ;
 • ສະເໜີ ວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານ, ພະນັກງານຕາມສັນຍາ ຫຼືແຮງງານຊົ່ວຄາວ ລວມທັງອາສາສະມັກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອຊ່ວຍແລະ ຮັບໃຊ້ວຽກງານວິຊາສະເພາະຕາມສັນຍາແລະ ແຫຼ່ງທຶນຂອງໂຄງການ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານຕົວຈິງ;
 • ສະເໜີ ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ,ເລື່ອນຊັ້ນ,ເລື່ອນຂັ້ນ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອື່ນໆ ຕໍ່ພະນັກງານ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 • ແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ ພາຍໃນກອງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສໍາມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ, ທັດສະນະສຶກສາ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 • ເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສັນຍາ, ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ກັບ​ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງ ແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ ລວມທັງ ວຽກງານການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ມວນ​ຊົນ ຕາມການ ມອບໝາຍ ຂອງ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 • ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
LAST_UPDATED2