English (United Kingdom)Lao
ໜ້າທີ່ຂອງ ກປສສ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ແສງຕາວັນ ກົມມະເມືອງ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 19 ມິຖຸນາ 2012 ເວລາ 09: 21
 • ຄົ້ນຄ້ວາ, ຜັນຂະຫຍາຍ,ເຜີຍແຜ່ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ກຳນົດ, ດຳລັດແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງພັກ-ລັດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ;
 • ຄົ້ນຄ້ວາ, ຫັນເອົານະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ຄຳສັ່ງແນະນຳ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ແຈ້ງການ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນໆ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມາເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
 • ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ນຳສະເໜີ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ນິຕິກຳ, ແຜນການ,ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບວຽກງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ລວມທັງການ​ສຶກສາ​ເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ວຽກງານການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງມວນຊົນຕໍ່ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ຊຸກຍູ້ ​ແລະ ​ແນະນຳ​ໃຫ້​ໂຄງການ​ລົງທຶນ ​ແລະ ກິດຈະການ​ຕ່າງໆ ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ໃຫ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມສັງຄົມ ​ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ,ແຜນການຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມສັງຄົມ ​ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ ລວມທັງ ການ​ປະຕິບັດ​ພັນທະ​ທາງ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມສັງຄົມ ​ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ ຕາມ​ລະບຽບຫລັກການ;
 • ​ເປັນ​ເຈົ້າການນໍາພາ ທົບທວນ ແລະ ນຳສະເໜີ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ພິຈາລະນາອອກ​ໃບຢັ້ງຢືນ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດ ລ້ອມສັງຄົມແລະ ທໍາ​ມະ​ຊາດ, ​ແຜນການຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມສັງຄົມ ​ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ປະກອບ​ການຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການ ​ໂດຍ​ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງທັງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ ກຊສ ​ແລະ ຂະ​ແໜງການ​ອື່ນ ທັງ​ໃນ​ລະດັບ​ຂັ້ນສູນ​ກາງ ​ແລະ ຂັ້ນທ້ອງ​ຖິ່ນ;
 • ທົບທວນ ແລະ ເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ພັນທະທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ​ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ ຂອງໂຄງການ ລົງທຶນ ​ແລະ ກິດຈະການ​ຕ່າງໆ ທີ່ມີສັນຍາສຳປະທານ ຫລື ສັນຍາ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ແຮ່​ທາດ;
 • ເປັນເຈົ້າການນຳພາ ການດໍາເນີນການຕິດຕາມກວດກາ ​ແລະ ການປະ​ເມີນ​ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມສັງຄົມ ​ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ ຂອງ​ໂຄງການ​ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການ​ຕ່າງໆ ທີ່​ໄດ້ຮັບ ໃບຢັ້ງຢືນ ຈາກ ກຊສ ​​ແລ້ວ ລວ​ມທັງມາດຕະການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ​ແລະ ທໍາ​ມະ​ຊາດ ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້​ເປັນເງື່ອນໄຂ ຂອງໃບຢັ້ງຢືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ​ແລະ ທໍາ​ມະ​ຊາດ     ໂດຍ​ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​​ພາກ ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ ທັງຢູ່​ພາຍ​ໃນ ກຊສ ​ແລະ ຂະ​ແໜງການ​ອື່ນ​ ທັງ​ໃນ​ລະດັບ​ ຂັ້ນສູນ​ກາງ ​ແລະ ຂັ້ນທ້ອງ​ຖິ່ນ;
 • ພັດທະນາລະບົບ ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການປະເມີນຜົນ ກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ​ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ​ແລະ ກິດຈະການ​ຕ່າງໆ;
 • ສ້າງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການລົງທຶນ ​ແລະ ລາຍງານຜົນການຕິດຕາມກວດກາ ຢ່າງເປັນ ປົກກະຕິ;
 • ເກັບ​ຄ່າ​ທຳນຽມ ​ແລະ ຄ່າ​ບໍລິການ ສຳລັບ ​ການທົບທວນບົດລາຍງານ ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມສັງຄົມ ​ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ ຂອງ​ໂຄງການ​ລົງທຶນ ​ແລະ ກິດຈະການ​ຕ່າງໆ ພ້ອມ​ທັງຂຶ້ນ​ແຜນສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ວິຊາ​ການ ​ເພື່ອ​ຮັບ​​ໃຊ້​ວຽກງານ​ຂອງ​ຕົນ ຕາມ​ລະບຽບກົດໝາຍ;
 • ເປັນເຈົ້າການນຳພາ ​ ​ໃນ​ການກວດກາ, ຄົ້ນຄ້ວາ ​ແລະ ນໍາ​ສະ​ເໜີຂັ້ນ​ເທິງ​ ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ ທີ່​ມີ​ລັກສະນະ ທາງ​ບໍລິຫານ ທີ່​ພົວພັນ​ເຖິງ ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ສັງຄົມ ​ແລະທຳ​ມະ​ຊາດ, ວຽກງານການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ສັງຄົມ ​ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ, ການ​ປະຕິບັດ​​ແຜນການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ຕິດ​ຕາມ​ກວດກາ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ສັງຄົມ ​ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ ລວມທັງ ການ​ປະຕິບັດ​ພັນທະ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ວຽກງານ ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ມວນ​ຊົນ ຂອງ​ໂຄງການລົງທຶນ ​ແລະ ກິດຈະການ​ຕ່າງໆ ໂດຍ​ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​​ພາກ ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ ທັງຢູ່​ພາຍ​ໃນ ກຊສ ​ແລະ ຂະ​ແໜງການ​ອື່ນ​ ທັງ​ໃນ​ລະດັບ​ຂັ້ນສູນ​ກາງ ​ແລະ ຂັ້ນທ້ອງ​ຖິ່ນ;
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ ​ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ​ບຸກຄະລາ​ກອນ ລວມທັງ​ ບັນດາ​ຂະ​ແໜງການ ທັງ​ຢູ່ຂັ້ນສູນ​ກາງ ​ແລະ ຂັ້ນທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ທີ່​ພົວພັນ ກັບ​ວຽກງານ ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ສັງຄົມ ​ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ ລວມທັງ ການ​ສຶກສາ​ເບື້ອງ ຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ແລະ ວຽກງານການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ມວນ​ຊົນ ທັງ​ເປັນ​ເຈົ້າການ​ສ້າງ​ຈິດ​ສຳນຶກ​ມວນ​ຊົ​ນ ​ແລະ ສ້າງ​ຂະ​ບວນ ການ​ຕ່າງໆທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ໃນ​ສັງຄົມ;
 • ແນະນຳ ​ແລະ ​ໃຫ້ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ ຕາ​ມຄວາມ​ຈໍາ​ເປັນ ຕໍ່ພະ​ແນ​ກ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​  ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງ ​ໃນ​​ການ​ທົບທວນບົດລາຍງານການສຶກສາ ​ເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ;
 • ເປັນ​ໃຈກາງ ​ປະສານສົມທົບ​ກັບ​ ຂະ​ແໜງຊັບພະຍາກອນ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ຂັ້ນທ້ອງ​ຖິ່ນທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ ໃນ​ການຄົ້ນຄ້ວາ ​ແລະ ​ພິຈາລະນາຮັບຮອງ​ເອົາ ບົດ​ລາຍ​ງານການ​ສຶກສາ​ ເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ສໍາລັບ​ໂຄງການ​ ​ແລະ ກິດຈະການທີ່​ກວມ​ລວມ​ເອົາຜົນ​ກະທົບ​ ​ໃນ​ຫລາຍ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ;
 • ສ້າງແຜນການ, ແຜນງົບປະມານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ແຜນຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ຊັບສົມບັດ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ສ່ວນລວມຂອງກອງ;
 • ຂື້ນແຜນການກໍ່ສ້າງ, ບຳລຸງຍົກລະດັບ, ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້, ຈັດວາງຊັບຊ້ອນ ແລະ ຕີລາຄາປະເມີນຜົນ, ປະຕິ ບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນກອງຂອງຕົນ;
 • ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຂົນຂວາຍເອົາການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
 • ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສະຫລຸບ-ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຮອບດ້ານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ກະຊວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
LAST_UPDATED2