English (United Kingdom)Lao
ພວກເຮົາແມ່ນໃຜ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ແສງຕາວັນ ກົມມະເມືອງ   
ມື້ພຸດທີ່ 11 ມີນາ 2015 ເວລາ 14: 29

ກອງ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ສັງຄົມ ​ຂຽນຫຍໍ້​ວ່າ “ກປສສ” ແມ່ນ​ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຖານະ ເທົ່າກົມ ສັງກັດ​​ ໃນ​ໂຄງ​ປະກອບກົງຈັກ​ການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນທຳ​ມະ​ຊາດ ແລ​ະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ມີ​ພາລະ​ບົດບາດ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ ໃນ​ວຽກງານ​ການປະ​ເມີນຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມສັງຄົມ ​ແລະ ທຳ​ມະ​ຊາດ ລວມທັງ ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ມວນ​ຊົນ ຂອງ​ໂຄງການ​ລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ການ ພັດທະນາ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ.

 

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
LAST_UPDATED2