English (United Kingdom)Lao
ກປສສ ລົງຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊຂະໝານ 1 PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ແສງຕາວັນ ກົມມະເມືອງ   
ມື້ອັງຄານທີ່ 05 ກໍລິກົດ 2016 ເວລາ 11: 30

ໃນວັນທີ 10 ມີຖຸນາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ກປສສ) ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມໂຄງການ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊຂະໝານ 1 ທີ່ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ນໍາໂດຍ ທ່ານຖາວອນ ວົງໂພສີ ຮອງຫົວໜ້າ ກປສສ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີມງານວິຊາການພາກສ່ວນ ກປສສ, ພຊສ ແຂວງອັດຕະປື, ຫຊສ ເມືອງຊານໄຊ ແລະ ຜູ່ຕາງໜ້າບໍລິສັດໄຟຟ້າເຊຂະໜານ 1.

 

 

 

 

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແມ່ນໄດ້ລົງກວດກາພື້ນທີ່ຕົວຈິງຂອງໂຄງການ ແລະ ປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທີ່ພົບເຫັນໃນການຕິດຕາມກວດກາຕົວຈິງ. ຈາກການຕິດຕາມກວດກາຕົວຈິງ ເຫັນວ່າຍັງມີບາງດ້ານທີ່ຜູ່ພັດທະນາໂຄງການຄວນເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ປັບປຸງຄືນເຊັ່ນ: ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ເຂົ້າໄປຫາປາໃນຂອບເຂດໜ້າອ່າງເກັບນໍ້າຂອງໂຄງການ, ການປ່ອຍນໍ້າລົງສູ່ເຂດລຸ່ມເຂື່ອນ, ການເຊາະເຈື່ອນຕາມເສັ້ນທາງ, ລະດັບການເກັບກັກນໍ້າໃນອ່າງ, ການສ້າງແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມໃນຊ່ວງໄລຍະດຳເນີນງານ (ESMMP-OP). ຈາກນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງບົດບັນທຶກຮ່ວມກັນຂື້ນເພື່ອເປັນຫຼັກຖານ ເພື່ອຢັ້ງຢືນການກວດກາຄືນການແກ້ໄຂແຕ່ລະບັນຫາ ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີ່ພົບເຫັນຈາກການຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນພາກສະໜາມທີ່ຈະໄດ້ມີການຕິດຕາມກວດກາໃນຄັ້ງຕໍ່ໜ້າ.

LAST_UPDATED2