English (United Kingdom)Lao
ບົດແນະນຳດ້ານວິຊາການ ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ PDF Print E-mail
Written by ແສງຕາວັນ ກົມມະເມືອງ   
Tuesday, 08 September 2015 09:25

ບົດແນະນຳດ້ານວິຊາການ ວ່າດ້ວຍ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ຈາກໂຄງການພັດທະນາ

ເລກທີ 699/ສນຍ.ອຊນສ

Last Updated on Thursday, 02 June 2016 14:56