English (United Kingdom)Lao
ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
ກອງປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ກປສສ), ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ,

ທີ່ຢູ່:
ຖະໜົນ: ນາໄຮ່ດຽວ
ເມືອງ ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ: +856 21 264 921
ແຟ໋ກ: +856 21 264 921
http://desia.monre.gov.la